dnes je 21.5.2024

Input:

175/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení vyhlášky č. 113/2019 Z. z.

175/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 16. mája 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení vyhlášky č. 113/2019 Z. z.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 291/2017 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení vyhlášky č. 113/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „Evidencia“ nahrádza slovami „Elektronická evidencia“.
2. V § 2 ods. 1 písm. d) sa slovo „3“ nahrádza slovom „2“.
3. V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
4. V § 2 ods. 3 sa slová „vyhotovuje v tabuľkovej forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe“ nahrádzajú slovom „vedie“.
5. V § 2 ods. 4 sa slová „na kópiách katastrálnych máp vo vhodnej mierke na papierových mapách alebo v elektronickej podobe“ nahrádzajú slovami „na podklade vektorovej katastrálnej mapy1aa vektorovej mapy určeného operátu1b“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

1a§ 1 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.


1b§ 2 vyhlášky č. 461/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 74/2011 Z. z.“.
6. V § 2 ods. 5 úvodná veta znie: „Podkladom pre evidenciu pozemkov sú najmä“.
7. V § 2 ods. 5 sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a) údaje katastra nehnuteľností, vrátane osobných údajov fyzickej osoby evidovaných v katastri nehnuteľností, v rozsahu nevyhnutnom na vedenie evidencie pozemkov podľa tejto vyhlášky,“.

Doterajšie písmená a) až d) sa označujú ako písmená b) až e).
8. V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vo vhodnej mierke“.
9. V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na papierových mapách alebo“.
10. V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „listinnej podobe alebo“.
11. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2023
(1) Evidenciu pozemkov vedenú do 30. júna 2023 zosúladia nájomcovia s touto vyhláškou do 31. júla 2023.
(2) Vedenie evidencie pozemkov podľa § 2 ods. 1 písm. d) v znení účinnom do 30. júna