dnes je 20.7.2024

Input:

176/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění § 10 vládního nařízení ze dne 16. října 1924, č. 220 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské

č. 176/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21.října 1947,
jímž se mění § 10 vládního nařízení ze dne 16.října 1924, č. 220 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7, odst. 7 zákona ze dne 13.května 1924, č. 117 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské;
Čl. I.
Ustanovení § 10 vládního nařízení ze dne 15.října 1924, č. 220 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské se mění a zní:
㤠10.
Smírné urovnání nároků na náhradu škody. K § 7, odst. 7 zákona.
(1) Komise pro vrácení dopravních prostředků (§ 7, odst. 2 zákona a § 7 tohoto nařízení), zřízená u okresního národního výboru, rozhoduje o nárocích na náhradu škody sama, nepřesahuje-li uplatněný nárok částku 10 000,- Kčs. Jde-li o nárok na náhradu vyšší škody, vykoná tato komise potřebná šetření a předloží spis k rozhodnutí komisi zřízené u zemského národního výboru, na Slovensku komisi zřízené u pověřenectva vnitra; tato komise rozhoduje o takových uplatněných nárocích na náhradu škody sama, přesahuje-li sice uplatněný nárok částku 10 000,- Kčs, nepřevyšuje-li však částku 30 000,- Kčs. V ostatních případech rozhoduje s konečnou platností o nárocích na náhradu škody meziministerská komise při ministerstvu národní obrany.
(2) Z rozhodnutí, které učiní o uplatňovaném nároku na náhradu škody komise pro vrácení dopravních prostředků zřízená u okresního národního výboru, lze podati do patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí u okresního národního výboru odvolání ke komisi zřízené u zemského národního výboru, na Slovensku ke komisi zřízené u pověřenectva vnitra, jež o něm rozhodne s konečnou platností. Z rozhodnutí, jež učiní komise zřízená u zemského národního výboru, na Slovensku komise zřízená u pověřenectva vnitra, v I. stolici, lze do patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí podati u zemského národního výboru, na Slovensku u pověřenectva vnitra, odvolání k meziministerské komisi při ministerstvu národní obrany, která o něm rozhodne s konečnou platností.
(3) O řízení ve věcech náležejících do působnosti komisí uvedených v předcházejících odstavcích platí předpisy o správním řízení, pokud toto nařízení nestanoví jinak. Věcné potřeby komisí dodají a jejich kancelářské práce obstarají národní výbory, pověřenectvo vnitra a ministerstvo národní obrany, u nichž jsou komise zřízeny.“
Čl. II.
Zrušuje se použivatelnost vládního nařízení ze dne 28.října 1938, č. 263 Sb., jímž se mění § 10 vládního nařízení ze dne 16.října 1924, č. 220 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské.
Čl. III.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Gottwald v.r.
Dr.Zenkl v.r.
Ursíny v.r.
arm.gen. Svoboda v.r.
Nosek v.r.
Dr. Dolanský v.r.
Dr. Stránský v.r.
Dr. Drtina v.r.
Kopecký v.r.
Ďuriš v.r.
Zmrhal v.r.
Dr. Pietor v.r.
Ing. Kopecký v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Dr. Procházka v.r.
Majer v.r.
Dr. Franek v.r.
Dr. Clementis v.r.