dnes je 26.2.2024

Input:

18/1945 Sb., Vládní nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech

č. 18/1945 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. června 1945,
jímž se provádí dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zrádců, a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.
Vláda Československé republiky nařizuje podle § 22, odst. 5 dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech toto :
§ 1.
(1) Soudcové z lidu u mimořádných lidových soudech složí po svém jmenování vládou podle § 22, odst. 2, poslední věta dekretu presidenta republiky č. 16/1945 Sb. do rukou přednosty mimořádného lidového soudu, jehož členy byli jmenováni, nebo do rukou jeho náměstka jednou pro vždy slib těmito slovy : „Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu při svém rozhodování říditi jen zákonem, že budu hlasovati podle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení a že zachovám přísnou mlčenlivost o obsahu porady a hlasování soudu.“
(2) O složení slibu podle odstavce 1 buď sepsán protokol, jejž podepíše přednosta soudu nebo jeho náměstek, do jehož rukou byl slib složen, a slibující.
§ 2.
(1) Soudci z lidu, který vykonal svou povinnost, přísluší, nebydlí-li v místě, kde mimořádný lidový soud zasedal, náhrada za cestovné, jakož i náhrada za nocleh a stravu v nejvyšší částce 80 K.
(2) Soudci z lidu, kteří jsou odkázáni na mzdu, denně nebo týdně vyplácenou, nebo jsou maloživnostníky a vykonáváním soudcovského úřadu utrpí prokazatelnou újmu na tomto výdělku, obdrží bez zřetele na jejich bydliště za každý den náhradu za ušlý výdělek až do 100 K.
§ 3.
Potřebný personál kancelářský přidělí mimořádnému lidovému soudu sborový soud, v jehož sídle se mimořádný lidový soud zřídí. Tento soud mimo případ § 22, odst. 4, věta druhá dekretu poskytne i potřebné místnosti pro hlavní přelíčení a věznici.
§ 4.
Toto nařízení nabude účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr spravedlnosti.
 
Fierlinger v. r.
David v. r.
Laušman v. r.
Gottwald v. r.
Ďuriš v. r.
Široký v. r.
Dr. Pietor v. r.
Dr. Šrámek v. r.
gen. Hasal v. r.
Ursíny v. r.
Hála v. r.
gen. Svoboda v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Ripka v. r.
Dr. Procházka v. r.
Nosek v. r.
Majer v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Clementis v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
tiež za min. Masaryka
Dr. Stránský v. r.
gen. Dr. Ferjenčík v. r.
Kopecký v. r.
Lichner v. r.