dnes je 7.12.2023

Input:

18/1957 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči

č. 18/1957 Zb.
[zrušené nepriamo č. 20/1966 Zb.]
ZÁKON
ze dne 6. března 1957,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči, se mění a doplňuje takto:
1. § 4 odst. 2 zní:
„(2) Orgány hygienické a protiepidemické služby jsou
a) hlavní hygienik republiky Československé, který je v čele hygienické a protiepidemické složky ministerstva zdravotnictví;
b) hlavní hygienik Slovenska, který je v čele hygienické a protiepidemické složky pověřenectva zdravotnictví;
c) krajský hygienik;
d) okresní hygienik.“
2. K § 6 se připojuje odstavec 2, který zní:
„(2) Pokud orgány veterinární zdravotní služby ministerstva zemědělství a lesního hospodářství vykonávají běžný a provozní hygienický dozor na zpracování, skladování, úchovu a přepravu poživatin živočišného původu, mají povinnosti a práva orgánů hygienické a protiepidemické služby.“
3. § 7 odst. 1 zní:
„(1) Posudky o normách a standardech podle § 5 odst. 1 č. 2 písm. d) a odst. 2 podává a účinnost a nezávadnost ser, vakcin a bakteriálních přípravků před jejich uvedením do oběhu kontroluje výhradně hlavní hygienik republiky Československé. Směrnice podle § 5 odst. 1 č. 1 a závazné posudky podle § 5 odst. 1 č. 2 písm. b) a odst. 2 ve věcech, které mají širší než krajský význam, vydává hlavní hygienik republiky Československé a pro Slovensko hlavní hygienik Slovenska. Závazné posudky podle § 5 odst. 1 č. 2 písm. b) a odst. 2 ve věcech krajského významu vydává krajský hygienik a ve věcech okresního a místního významu okresní hygienik.“
4. § 9 odst. 1 a 2 zní:
„(1) Hlavního hygienika republiky Československé ustanovuje a odvolává vláda na návrh ministra zdravotnictví, hlavního hygienika Slovenska sbor pověřenců na návrh pověřence zdravotnictví. Ustanovování a odvolávání krajských a okresních hygieniků se řídí předpisy o ustanovování a zprošťování zaměstnanců výkonných orgánů rad národních výborů.
(2) Hlavnímu hygienikovi pomáhá v plnění jeho úkolů poradní sbor, který zřídí a jehož členy jmenuje na návrh hlavního hygienika ministr (pověřenec) zdravotnictví.“
5. § 16 odst. 4 zní:
„(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně také pro provádění hygienické a protiepidemické péče v oboru ministerstva vnitra, pokud jde o ozbrojené složky, a v oboru ministerstva dopravy, pokud jde o železnice; součinnost jejich orgánů s orgány hygienické a protiepidemické služby při provádění tohoto zákona upraví ministerstva zdravotnictví, vnitra a dopravy.“
Čl. II
Ministr zdravotnictví se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři zdravotnictví, vnitra, dopravy a zemědělství a lesního hospodářství.
 
Zápotocký v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
Plojhar v. r.
Barák v. r.
Pospíšil v. r.
Bakuľa v. r.