dnes je 8.12.2023

Input:

18/1967 Zb., Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

18/1967 Zb.
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačových chýb v slovenskom vydaní Zbierky zákonov: 1. v zákone č. 82/1966 Zb. o poisťovníctve, 2. v prílohe č. 1 vyhlášky č. 11/1965 Zb. o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov
1. V §1, § 4 ods. 1 a § 7 ods. 1 zákona č. 82/1966 Zb. sa slová „zabezpečovací“, „zabezpečovaciu“, „zabezpečovacej“ nahrádzajú slovami „zaisťovací“, „zaisťovaciu“, „zaisťovacej“.
V prílohe č. 1 vyhlášky č. 11/1965 Zb. na strane 61 pod bodom 5 sa opravuje tlačová chyba, takže tento bod znie správne takto:„5. Tkané vrecia pre cukor dodávaný veľkoobchodným organizáciám ... 100 dní.“
Redakcia