dnes je 18.4.2024

Input:

č. 18/2017 Zb. rozh.

č. 18/2017 Zb. rozh.
ROZHODNUTIE
Fyzická osoba, ktorá ako konateľka a spoločníčka má úzke väzby k obchodnej spoločnosti, sa nepovažuje za spotrebiteľku v ručiteľskom vzťahu, v ktorom zabezpečuje záväzok tejto obchodnej spoločnosti zaplatiť kúpnu cenu z kúpnej zmluvy medzi podnikateľmi.
(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 9. novembra 2016 sp. zn. 5 Ndc 10/2016)
Odôvodnenie
1. Okresný súd Michalovce predložil spor vedený pod sp. zn. 12 Csr 1/2016 Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 43 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku (ďalej aj „CSP“) z dôvodu nesúhlasu s postúpením mu veci Okresným súdom Banská Bystrica.
2. Okresný súd Michalovce vyslovil nesúhlas s postúpením veci z dôvodu, že žalobkyňa v rozhodcovskom konaní nevystupovala ako spotrebiteľ, a preto je kauzálne a miestne príslušným súdom v zmysle § 20 písm. e/ v spojení s § 28 ods. 1 CSP Okresný súd Banská Bystrica. Poznamenal, že zhodná príslušnosť bola stanovená aj podľa predpisov platných a účinných v čase postúpenia veci (podľa § 88 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s § 14e zákona o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky).
3. Konanie začalo pred 1. júlom 2016, t. j. za účinnosti zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov. Podľa ustanovenia § 470 ods. 1, 2 CSP) podľa ktorého, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Právne účinky úkonov, ktoré nastali v konaní predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Ak sa tento zákon použije na konania začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemožno uplatňovať ustanovenia tohto zákona o predbežnom prejednaní veci, popretí skutkových tvrdení protistrany a sudcovskej koncentrácii konania, ak by boli v neprospech strany.
4. Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 CSP, ak súd, ktorému bol spor postúpený, s postúpením nesúhlasí, bezodkladne predloží súdny spis bez rozhodnutia spoločne nadriadenému súdu na rozhodnutie o príslušnosti; ak ide o spor o miestnu príslušnosť, predloží súdny spis svojmu nadriadenému súdu. Týmto rozhodnutím sú súdy viazané. V danom prípade, keďže sa nejedná len o spor o miestnu príslušnosť, ale aj o spor o príslušnosť kauzálnu, o spore o príslušnosť rozhoduje súd najbližšie spoločne nadriadený Okresnému súdu Banská Bystrica a Okresnému súdu Michalovce, ktorým je Najvyšší súd Slovenskej republiky.
5. Podľa § 36 ods. 1 a 2 CSP, konanie sa uskutočňuje na súde, ktorý je na prejednanie príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností v čase začatia konania; takto určená príslušnosť trvá až do skončenia konania.
6. Podľa § 12 CSP, na konanie v prvej inštancii je príslušný okresný súd, ak tento zákon neustanovuje inak.
7. Podľa § 20 písm. e/ CSP namiesto všeobecného súdu žalovaného je na konanie príslušný výlučne súd, v ktorého obvode sa nachádza miesto rozhodcovského konania, ak ide o konanie v sporoch týkajúcich sa rozhodcovského konania okrem spotrebiteľského rozhodcovského konania; ak sa miesto rozhodcovského konania nenachádza na území Slovenskej republiky, na konanie je príslušný súd, v ktorého obvode má žalovaný