dnes je 25.7.2024

Input:

180/1946 Sb., Vládní nařízení o přechodných úlevách při průkazu praktického zaměstnání podle § 11 ministerského nařízení ze dne 7. května 1913, č. 77 ř.z., o civilních technicích (civilních inženýrech a civilních geometrech)

č. 180/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. září 1946
o přechodných úlevách při průkazu praktického zaměstnání podle § 11 ministerského nařízení ze dne 7. května 1913, č. 77 ř. z., o civilních technicích (civilních inženýrech a civilních geometrech).
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 27 nařízení státního ministerstva ze dne 8. prosince 1860, č. 268 ř. z., kterým byly vyhlášeny zásady organisace státní služby stavební:
§ 1.
Jsou-li závažné důvody, může ministerstvo techniky podle volného uvážení na žádost prominouti část doby praktického zaměstnání předepsané pro dosažení oprávnění civilního technika (civilního inženýra nebo civilního geometra) a pro povolení k výkonu předepsané zkoušky, a to:
a) uchazečům o oprávnění civilního technika (civilního inženýra nebo civilního geometra) nejvýše dva roky (čítajíc v to úlevu povolenou podle písm. b) pro výkon předepsané zkoušky),
b) uchazečům o povolení k výkonu předepsané zkoušky nejvýše jeden rok.
§ 2.
(1) Jsou-li závažné důvody, může ministerstvo techniky podle volného uvážení uznati na žádost v rozsahu uvedeném v odstavci 2 za praktické zaměstnání předepsané pro dosažení oprávnění civilního technika (civilního inženýra nebo civilního geometra) a pro povolení k výkonu předepsané zkoušky odbornou praxi vykonanou před ukončením předepsaných studií:
a) jde-li o žadatele, který byl dne 17. listopadu 1939 zapsán alespoň v předposledním studijním běhu na některé tuzemské české vysoké škole technického směru a
b) vykonal-li takový žadatel odbornou praxi v době od 17. listopadu 1939 do 4. května 1945 v příslušném oboru.
(2) Jde-li o uchazeče o oprávnění civilního technika (civilního inženýra nebo civilního geometra), může býti odborná praxe podle odstavce 1 uznána nejvýše třemi roky (čítajíc v to odbornou praxi uznanou pro výkon předepsané zkoušky), a jde-li o uchazeče o povolení k výkonu předepsané zkoušky, nejvýše dvěma roky.
§ 3.
Budou-li uchazeči poskytnuty výhody podle § 1 i podle § 2, musí minimální doba jeho praktického zaměstnání po úplném skončení předepsaných studií činiti alespoň jeden rok.
§ 4.
Žádosti za povolení úlev podle §§ 1 a 2 jest podati u příslušného zemského národního výboru nejpozději do 31. prosince 1950.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede je ministr techniky.
 
Gottwald v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Fierlinger v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ing. Kopecký v. r.
Hála v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Franek v. r.