dnes je 26.5.2024

Input:

180/1948 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku

č. 180/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 19. července 1948,
kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku, se mění a doplňuje takto:
1. § 1 zní:
Mimořádná jednorázová dávka a mimořádná dávka z nadměrných přírůstků na majetku podle tohoto zákona slouží ke zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy.
2. § 3, odst. 1 zní:
(1) Mimořádné jednorázové dávce jsou podrobeny:
a) fysické osoby a neodevzdané (nerozdělené) pozůstalosti, podléhající dani důchodové nebo dani ze mzdy, přesahuje-li jejich dani podrobený důchod nebo dani podrobená mzda, po případě jejich součet, částku 240 000 Kčs za kalendářní rok 1947, a to sazbou podle § 9, odst. 1,
b) fysické osoby, neodevzdané (nerozdělené) pozůstalosti, akciové společnosti, komanditní společnosti na akcie a společnosti s ručením obmezeným, jsou-li vlastníky majetku přesahujícího 1 000 000 Kčs a měly-li v některém z kalendářních let 1945 až 1947 dani podrobený důchod nebo dani podrobenou mzdu, po případě jejich součet, nebo základ zvláštní daně výdělkové nejméně 50 000 Kčs, a to sazbou podle § 9, odst. 2,
c) osoby uvedené pod písm. b), jsou-li vlastníky majetku přesahujícího 2 000 000 Kčs, bez ohledu na výši dani podrobeného důchodu, dani podrobené mzdy nebo základu zvláštní daně výdělkové, a to sazbou podle § 9, odst. 2.
3. § 5 zní:
(1) Do majetku podle § 4 se započítávají bez ohledu na dobu nabytí předměty z drahých kovů, předměty umělecké, ozdobné a přepychové (včetně starožitností), sbírky všeho druhu, na př. sbírky mincí, poštovních známek a pod., jakož i všechny jiné majetkové předměty a práva, patřící k jinakému majetku podle § 7 zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku a v § 8 téhož zákona výslovně neuvedené, za těchto podmínek:
a) bylo-li jich nabyto do 15. listopadu 1945 a mají-li jednotlivě hodnotu přesahující 5 000 Kčs nebo převyšuje-li jejich úhrnná hodnota částku 25 000 Kčs;
b) bylo-li jich nabyto v době od 16. listopadu 1945 do 31. prosince 1947 a mají-li jednotlivě hodnotu přesahující 10 000 Kčs nebo převyšuje-li jejich úhrnná hodnota částku 100 000 Kčs.
(2) Hodnotou se rozumí u majetkových předmětů a práv, kterých bylo nabyto v době
a) před 1. lednem 1939, obecná cena k tomuto dni,
b) od 1. ledna 1939 do 15. listopadu 1945, částka, jakou byly tyto předměty nebo tato práva oceněny nebo by se měly oceniti podle ustanovení §§ 23 až 28 zákona č. 134/1946 Sb. jako majetkový přírůstek,
c) po 15. listopadu 1945, cena podle § 7, odst. 1.
4. § 7, odst. 2 zní:
(2) Majetkové předměty a práva, nabyté do 15. listopadu 1945 (31. prosince 1945), se ocení podle ustanovení části třetí zákona č. 134/1946 Sb. a oceňovacích směrnic vydaných na podkladě těchto