dnes je 14.4.2024

Input:

182/1993 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení účinnom k 1.2.2020

182/1993 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júla 1993
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
151/1995 Z. z.
1. 8. 1995
mení, dopĺňa 32 novelizačných bodov
158/1998 Z. z.
1. 6. 1998
ruší § 31, mení, dopĺňa
173/1999 Z. z.
16. 7. 1999
mení, dopĺňa § 17 ods. 3, § 18 ods. 1, § 29
252/1999 Z. z.
11. 10. 1999
mení § 15 ods. 3
400/2002 Z. z.
1. 9. 2002
mení § 29, dopĺňa § 17
512/2003 Z. z.
1. 1. 2004
mení, dopĺňa
367/2004 Z. z.
1. 7. 2004
ruší § 16 ods. 2, mení, dopĺňa 33 novelizačných bodov
469/2005 Z. z.
1. 11. 2005
mení § 10, dopĺňa nový § 32b
268/2007 Z. z.
1. 7. 2007
mení, dopĺňa 40 novelizačných bodov
325/2007 Z. z.
1. 10. 2007
mení § 7, § 7d a § 30
595/2009 Z. z.
1. 2. 2010
mení a dopĺňa § 18
70/2010 Z. z.
1. 4. 2010
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
69/2012 Z. z.
1. 3. 2012
mení a dopĺňa § 18
205/2014 Z. z.
1. 10. 2014
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
246/2015 Z. z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
125/2016 Z. z.
1. 7. 2016
mení 5 novelizačných bodov
177/2018 Z. z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa § 7, § 8a, § 32e a poznámky pod čiarou
177/2018 Z. z.
1. 1. 2019
mení § 7c a poznámku pod čiarou
283/2018 Z. z.
1. 11. 2018
mení a dopĺňa 52 novelizačných bodov
63/2019 Z. z.
1. 4. 2019
mení a dopĺňa § 15, § 32h a poznámku pod čiarou
230/2019 Z. z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 3 novelizačné body a poznámky pod čiarou
476/2019 Z. z.
1. 2 2020
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
205/2023 Z. z.
1. 4. 2024
doteraz neuvedené
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Predmet a rozsah úpravy
§ 1
(1) Tento zákon upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, práva a povinnosti vlastníkov týchto bytových domov, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ich vzájomné vzťahy a práva k pozemku.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na byty osobitného určenia1) okrem bytov stavebne určených na bývanie ťažko telesne postihnutej osoby, najmä bezbariérový byt,1a) byty v domoch osobitného určenia,2) byty v domoch určených podľa schváleného územného plánu na asanáciu a na predaj bytov v rodinných domoch,3) ktoré majú len jeden byt.
(3) Ustanovenia osobitných predpisov o podmienkach nadobúdania nehnuteľného majetku devízovými cudzozemcami nie sú týmto zákonom dotknuté.4)
§ 2
(1) Bytom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky.
(2) Bytovým domom (ďalej len „dom“) sa na účely tohto zákona rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
(3) Nebytovým priestorom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu5) ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.
(4) Spoločnými časťami domu sa na účely tohto zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
(5) Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.
(6) Spoločnými časťami domu a príslušenstvom domu, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu a pritom nie sú stavebnou súčasťou domu (ďalej len „príslušenstvo“), sa na účely tohto zákona rozumejú oplotené záhrady a stavby, najmä oplotenia, prístrešky a oplotené nádvoria, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k domu (ďalej len „priľahlý pozemok“).
(7) Podlahovou plochou bytu sa na účely tohto zákona rozumie podlahová plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu,5) bez