dnes je 25.2.2024

Input:

183/1968 Sb., Vyhláška ministerstva kultury a informací, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (220/1954 Ú.v.), o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl

č. 183/1968 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva kultury a informační
ze dne 21. prosince 1968,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.), o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl
Ministerstvo kultury a informací v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 13 odst. 2 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon):
Článek I
Vyhláška ministerstva kultury č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.), o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se slova „Slovenskému autorskému svazu v Bratislavě (dále jen „SAS“)“ nahrazují slovy „Slovenskému ochrannému svazu autorskému v Bratislavě (dále jen „SOZA“)“ a v § 9, 10, 12 a 13 se zkratka „SAS“ nahrazuje zkratkou „SOZA“.
2. § 6 zní:
㤠6
(1) Pro výpočet provozovacího honoráře podle § 4 a 5 platí:
a) průměrné vstupné se určí tak, že součet cen jednotlivých druhů vstupenek se dělí počtem druhů vstupenek; výsledné číslo se zaokrouhlí na 50 haléřů a to tak, že 25 haléřů a méně se nepočítá a od 26 haléřů se zaokrouhluje nahoru;
b) při pravidelně se opakujících hudebních produkcích pořádaných v místnostech (na prostranstvích) s restauračním provozem, kde je vstupné zahrnuto v ceně jídel nebo nápojů, popřípadě zakalkulováno jinak, se užije těchto sazeb vstupného:
 
ve IV., III. a II. cenové skupině
5,- Kčs
v I. cenové skupině
8,- Kčs
v tzv. výběrové skupině
10,- Kčs
c) v případech kdy pořadatel hudební produkce zaplatí pronajímateli za místnost (prostranství) sjednanou částku včetně úplaty za organizování produkce, určí se sazba tak, že sjednaná částka se dělí nejvyšším počtem osob, které místnost (prostranství) pojme, neurčuje-li pořadatelem vybírané vstupné užití vyšší sazby;
d) hudební produkce se vstupným dobrovolným se pokládají za produkce se vstupným 3,- Kčs, hudební produkce se vstupným libovolným za produkce se vstupným 5,- Kčs.
(2) Tvoří-li hudební produkce organický celek s výstavou jako její hudební doprovod a je-li přímo nebo nepřímo vybíráno od návštěvníků výstavy vstupné, použije se k výpočtu provozovacího honoráře sazby podle § 4 určené vstupným 1,- Kčs a rozsahem do 1000 osob za každý den výstavy.
(3) Hudební produkce, při nichž není vstupné vybíráno ani přímo ani nepřímo, nebo je-li vstupné nižší než 1,- Kčs, pokládají se za hudební produkce se vstupným 1,- Kčs.“
3. § 8 zní:
㤠8
(1) Provozovací honoráře za hudební produkce při nichž jsou díla přednášena hudebními automaty, se určí sazbou 5 % z hrubé tržby automatu, tj. z úhrnu hodnoty vhozených mincí.
(2) Provozovací honoráře za pravidelně se opakující hudební produkce, při nichž jsou díla přednášena v hostinských (ubytovacích) provozovnách výlučně pro poslech rozhlasovými nebo televizními přijímači, magnetofony, gramofony, popřípadě jinými reprodukčními zařízeními a není-li od návštěvníků vybíráno přímo nebo nepřímo vstupné, se platí ročním paušálem, určeným v