dnes je 21.4.2024

Input:

184/1948 Sb., Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o vázaném devisovém hospodářství

č. 184/1948 Zb.
[zrušené nepriamo č. 107/1953 Zb.]
ZÁKON
ze dne 19. července 1948,
jímž se mění a doplňuje zákon o vázaném devisovém hospodářství.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), se mění a doplňuje takto:
1. V § 13 se vsunuje za odstavec 2 nový odstavec 3 tohoto znění:
„(3) Vývozci zboží jsou povinni sjednati splatnost pohledávek, které jim vzniknou vývozem zboží, tak, aby odpovídala platebním podmínkám stanoveným ve vývozním povolení uděleném podle odstavce 1.“
2. V § 29, odst. 1, v první větě se nahrazují slova „obchodních knih, hospodářských, živnostenských“ slovy „účetních knih“ a slova „vyžádati si potřebné doklady“ slovy „vyžádati si účetní knihy, účetní a jiné doklady a písemnosti a při nebezpečí ztráty nebo zavlečení vzíti je do úschovy nebo jiným vhodným způsobem zabezpečiti, pokud by mohly býti důkazním prostředkem,“.
3. V § 29, odst. 4 se citace „§ 33, odst. 4.“ nahrazuje citací „§ 33, odst. 6“.
4. V § 30 se dosavadní znění označuje jako odstavec 1 a připojuje nový odstavec 2, který zní:
„(2) Úřady a orgány veřejné správy jsou dále povinny oznamovati ministerstvu financí jednání a opomenutí příčící se ustanovením tohoto zákona, které zjistí při výkonu dohlédací nebo jiné úřední činnosti ve svém oboru působnosti, pokud nebyly pověřeny výkonem dohledu ve věcech devisových podle § 29 tohoto zákona nebo pokud jim podle tohoto zákona nenáleží stíhání trestných činů devisových.“
5. § 33 zní:
„Trestné činy.
(1) Kdo úmyslně nebo vědomě:
a) nesplní povinnosti uložené v § 7, odst. 1,
b) koná nebo přijímá platy v rozporu s ustanoveními §§ 7, 10 nebo 11,
c) nesplní odvodovou povinnost podle § 8 nebo 9 nebo příkaz vydaný podle § 9, odst. 5 a 7,
d) nesplní včas ohlašovací povinnost podle § 9, odst. 1 písm. a) až d), leč by ji splnil nebo hodnoty odvedl ještě před zahájením dohlédacího úkonu nebo trestního řízení podle tohoto zákona,
e) vyváží do ciziny nebo dováží z ciziny platidla, cenné papíry a drahé kovy v rozporu s ustanovením § 12,
f) vyváží do ciziny zboží bez vývozního povolení ministerstva zahraničního obchodu nebo ve vyšší hodnotě než smí vyvézti podle podmínek stanovených ve vývozním povolení (§ 13) a neohlásí vůbec nebo ohlásí podle § 9 jeho hodnotu nesprávně nebo dováží zboží z ciziny a nižší hodnotě než ve které je má dovézti podle dovozního povolení ministerstva zahraničního obchodu a kterou je oprávněn zaplatiti podle platebního povolení Národní banky a tuto skutečnost Národní bance neohlásí, nebo nesplní povinnost stanovenou v § 13, odst. 3,
g) vyváží dary, svršky nebo cenné předměty v rozporu s ustanovením § 14 bez povolení nebo vyváží je ve větší míře nebo ve vyšší hodnotě než mu bylo povoleno nebo jinak hrubě poruší ustanovení § 14 nebo předpisy podle něho vydané,
h) nabývá nebo zcizuje cizozemská platidla, drahé kovy nebo cenné papíry, anebo jinak s nimi nakládá v rozporu s ustanoveními §§ 15 a 16, po případě § 17,
i) nakládá s pohledávkami v rozporu s ustanovením § 18,
j) přijímá nebo poskytuje úvěry, záruky nebo