dnes je 2.10.2023

Input:

185/1950 Sb., Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby

č. 185/1950 Zb.
[zrušené nepriamo č. 14/1955 Zb.]
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1950,
jímž se mění a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon č. 261/1949 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. Název zákona zní:
„Zákon o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje.“
2. Nadpis části první a jejího oddílu I zní:
„ČÁST PRVNÍ.
Výzkumnictví a technický rozvoj.
Oddíl I.
Ústředí výzkumu a technického rozvoje.“
3. § 1 zní:
㤠1.
(1) K vybudování jednotné organisace výzkumnictví a technického rozvoje a k jejich plánovitému řízení se jako ústřední úřad zřizuje ústředí výzkumu a technického rozvoje (dále jen „Ústředí“).
(2) Výzkumnictvím podle tohoto zákona se rozumí soustavné vědecké bádání, které vytváří a shromažďuje vědecké poznatky a zkoumá možnost jejich využití pro rozvoj a zabezpečení hospodářství celku a zvýšení úrovně lidu.
(3) Technickým rozvojem podle tohoto zákona se rozumějí práce vědecko-technické (práce vývojové, vynálezy, zlepšovací náměty, zavádění nových výrobků a nových výrobních method a procesů), normalisace, zkušebnictví, technická kontrola, dokumentace a odborná činnost vydavatelská.“
4. Za § 1 se vsunuje nový § 2 tohoto znění:
㤠2.
(1) V oblasti výzkumnictví náleží ústředí zejména:
a) připravovat v rámci jednotného hospodářského plánu návrh plánů výzkumných prací;
b) sledovat výzkumnou činnost ve výzkumných ústavech a výzkumných pracovištích (§ 5) a pečovat o koordinaci a rozvoj vědecké práce v nich;
c) určovat podle potřeb jednotného hospodářského plánu v rámci plánů výzkumných prací základní výzkumné úkoly a pečovat o jejich řešení;
d) dbát o využití výsledků výzkumu v praxi;
e) provádět plánovitou výchovu výzkumnických pracovníků a spolupůsobit při jejich zařazování do výzkumných ústavů a výzkumných pracovišť;
f) dbát o věcné vybavení, účelné rozmístění a využití výzkumných ústavů a výzkumných pracovišť;
g) pečovat o plánovité pořádání vědeckých sjezdů, konferencí a porad pro potřeby výzkumnictví;
h) pečovat o styky se zahraničím pro potřeby výzkumnictví;
ch) udělovat odměny za výsledky výzkumné práce podle směrnic stanovených vládou, po případě navrhovat příslušným institucím udělení takových odměn nebo se vyjadřovat k návrhům na jejich udělení.
(2) V oblasti technického rozvoje náleží Ústředí zejména:
a) připravovat v rámci jednotného hospodářského plánu návrh plánů technického rozvoje a plánu realisace výsledků vědeckotechnické činnosti;
b) sledovat vědecko-technickou, normalisační, dokumentační a vydavatelskou činnost orgánů a zařízení technického rozvoje (§ 6);
c) dbát o rozšíření a využití výsledků vědeckotechnických, normalisačních a dokumentačních prací v praxi;
d) pečovat o plánovitou výchovu vědecko-technických a dokumentačních pracovníků a spolupůsobit při jejich zařazování do orgánů a zařízení technického rozvoje;
e) dbát o plánovité vybavení a využití orgánů a zařízení technického rozvoje;
f) pečovat o plánovité pořádání sjezdů, konferencí a porad pro potřeby technického rozvoje;
g) pečovat o