dnes je 26.5.2024

Input:

186/1947 Sb., Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky

č. 186/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 15.října 1947,
jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15.října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Ustanovení § 14, odst. 2 zákona č. 225/1925 Sb. se mění a zní takto: „Poplatek se vyměřuje podle okolností buď ústně nebo písemně“.
§ 2.
(1) Pevné částky poplatků, stanovené v sazebníku, který tvoří součást zákona č. 225/1925 Sb. (nadále jen „sazebník“), se zvyšují na trojnásobek.
(2) V úvodní větě položky 12 sazebníku se označení poplatkového úředního úkonu doplňuje a zní: „Za rozhodčí výrok přednosty zastupitelského úřadu nebo za znalecký posudek zastupitelského úřadu:“.
§ 3.
Ministr zahraničních věcí vyhlásí v dohodě s ministrem financí ve Sbírce zákonů a nařízení sazebník, upravený podle tohoto zákona, a zároveň stanoví den, kterým upravený sazebník nabývá účinnosti.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zahraničních věcí v dohodě s ministrem financí.
 
Dr. Beneš v.r.
Gottwald v.r.
Dr. Clementis v.r.