dnes je 22.2.2024

Input:

187/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vytvoření a provozu společného parku nákladních vozů

č. 187/1964 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 8 září 1964
o Dohodě o vytvoření a provozu společného parku nákladních vozů
Dne 21. prosince 1963 byla v Bukurešti podepsána dohoda o vytvoření a provozu společného parku nákladních vozů mezi vládami Bulharské lidové republiky, Československé socialistické republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky a Svazu sovětských socialistických republik.
Dohoda vstoupila v platnost - na základě svého článku XIV - po uplynutí 30 dní ode dne, kdy byla poslední listina o schválení Dohody uložena u vlády Československé socialistické republiky, jakožto depozitáře dohody, tj. dnem 20 srpna 1964.
Český překlad dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o vytvoření a provozu společného parku nákladních vozů
Vlády Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky,
majíce na zřeteli neustálý růst železniční přepravy nákladů mezi těmito zeměmi a vycházejíce z doporučení orgánů Rady vzájemné hospodářské pomoci o lepším využívání nákladních vozů a zvyšování hospodárnosti přepravy,
rozhodly se uzavřít tuto Dohodu:
Článek I
1. Aby se vytvořily nezbytné podmínky pro zkrácení prázdných běhů nákladních vozů v mezinárodní a vnitrostátní dopravě, zrychlil oběh a zvýšila ekonomická efektivnost provozu nákladních vozů, jakož i zmenšila hustota přepravy a lépe se využilo mezinárodních železničních tratí, pohraničních a seřaďovacích stanic, dohodly se smluvní strany vytvořit společný park nákladních vozů, označovaný dále jen „společný park“.
2. Společný park bude vytvořen ze dvou až čtyřnápravových nákladních vozů (krytých a otevřených) o rozchodu 1435 mm.
3. Druh a počet vozů, vkládaných do společného parku smluvními stranami, které mají železnice o rozchodu 1435 mm, musí odpovídat skutečné potřebě mezinárodních přeprav na jejich železnicích s přihlédnutím k využití těchto vozů ve vnitrostátní přepravě.
4. Množství vozů, které vkládá do společného parku Svaz sovětských socialistických republik, musí přibližně odpovídat množství vozů společného parku, které jsou denně na železnicích SSSR.
Článek II
1. pro rozhodování o otázkách souvisících se vznikem a provozem společného parku podle této Dohody se zřizuje Rada společného parku nákladních vozů, označovaná dále jen „Rada“.
2. Rada se skládá ze zmocněných zástupců všech smluvních stran, a to po jednom za každou stranu. Rada koná svá zasedání podle potřeby, nejméně však jednou za rok.
3. Rada je zmocněna projednávat všechny otázky souvisící s prováděním této Dohody a usnášet se o nich. Rada přijímá usnesení jen se souhlasem zástupců všech smluvních stran.
4. Rada schvaluje jednací řád své činnosti.
Článek III
1. K zajištění toho, aby se plnila usnesení Rady a vykonávaly se běžné práce souvisící s provozem společného parku, jakož i k sledování provozu mezinárodních nákladních a osobních vlaků činnosti pohraničních