dnes je 7.12.2023

Input:

19/1960 Sb., Vyhláška ministra dopravy, kterou se mění vyhláška ministra dopravy č. 210/1958 Ú.l., o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů

č. 19/1960 Zb.
Vyhláška
ministra dopravy
ze dne 25. února 1960,
kterou se mění vyhláška ministra dopravy č. 210/1958 Ú. l., o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů.
Ministr dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány a s Ústřední radou odborů na základě usnesení Státní mzdové komise z 25. ledna 1960 podle § 1 zákona č. 244/1948 Sb., o státní mzdové politice a podle § 2 vládního nařízení č. 27/1951 Sb., o řízení státní mzdové politiky a zřízení Státní mzdové komise:
Článek 1
Ustanovení § 8 vyhlášky ministra dopravy č. 210/1958 Ú. l. se mění a zní:
§ 8
Prémie a výkonnostní příplatky
(1) Prémie a výkonnostní příplatky mohou být zaváděny a vypláceny jen na základě výnosu ministra a v souladu se zásadami pro prémiování schválenými Státní mzdovou komisí. Podle nich vypracují podniky konkrétní prémiové řády podle potřeb přepravy a pracoviště.
(2) Řidičům, závozníkům a průvodčím autobusů mohou být poskytovány tyto prémie a výkonnostní příplatky:
a) řidičům autobusů, nákladních automobilů, osobních automobilů a traktorů, prémie za hospodárný provoz motorového vozidla podle typového prémiového řádu vydaného ministrem dopravy.
b) řidičům a závozníkům nákladních motorových vozidel a řidičům traktorů, kteří nejsou odměňováni úkolovou mzdou, mohou být přiznány prémie za plnění a překračování kvalitních a kvantitativních výsledků práce, rozhodných pro ekonomické využití nákladních motorových vozidel a traktorů v příslušné přepravní činnosti.
c) řidičům nákladních automobilů a traktorů, závozníkům a řidičům a průvodčím autobusů, odměňovaným časovou mzdou, mohou být poskytovány výkonnostní příplatky do výše 25 % mzdového tarifu v případech, kdy není účelné používat jiného způsobu odměňování pro nedostatek vhodných prémiových ukazatelů nebo z jiných důvodů.
(3) Prémiování v nákladní automobilové dopravě je závislé na plnění stanovených prémiových ukazatelů, které v počtu nejvýše tří stanoví ředitel podniku a volí je tak, aby nejlépe vystihovaly charakter prémiované činnosti (např. plnění plánu tržeb, výkon v tunách nebo v tunových km, docílení vyššího využití jízd nebo užitečného zatížení vozidla, plnění směnového plánu přepravy apod.).
Aby nebylo dosahováno vyšších kvantitativních výsledků na úkor kvalitativních a naopak, řídí se volba prémiových ukazatelů vhodnou kombinací obou těchto ukazatelů.
Prémiování podle volné úvahy není přípustné.
Sazby prémií za splnění a překročení ukazatelů stanoví podnik v rámci plánovaných prostředků na mzdy pracovníků automobilové dopravy tak, aby výplatou prémií nedošlo k překročení plánovaného mzdového fondu, stanoveného podnikem pro prémiované pracovníky.
(4) Při poskytování výkonnostního příplatku je nutno dbát, aby byl dodržen správný poměr mezi výdělky pracovníků odměňovaných úkolovou mzdou a prémií.
Článek 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. března 1960.
 
Ministr dopravy:
dr. Vlasák v. r.