dnes je 31.1.2023

Input:

19/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia

19/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. januára 2023,
ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti
(1) Maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu v rámci ceny za združenú dodávku plynu pre koncového odberateľa plynu v domácnosti (ďalej len „odberateľ plynu v domácnosti“) v roku 2023 a maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu v rámci ceny za združenú dodávku plynu pre koncového odberateľa plynu v domácnosti v režime dodávky poslednej inštancie v roku 2023 sa skladá zo sadzby za odobratý plyn (ďalej len „sadzba za plyn v 2023“) vypočítanej podľa odseku 2 a fixnej mesačnej sadzby za odberné miesto vo výške podľa odseku 3.
(2) Maximálna výška sadzby za plyn v 2023 sa určuje pre každú tarifu dodávky plynu osobitne ako násobok koeficientu vo výške 1,15 a
a) maximálnej výšky sadzby za odobratý plyn podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“), ktorým schválil alebo určil pre príslušného dodávateľa plynu maximálne ceny za dodávku plynu pre odberateľov v domácnosti zaradených v tarifnej skupine D1 až D6 na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022, alebo
b) maximálnej výšky sadzby za odobratý plyn uvedenej v štandardnom cenníku dodávky plynu pre odberateľov plynu v domácnosti zaradených v tarifnej skupine D7 a D8 platného a účinného v priebehu roka 2022.
(3) Mesačná platba za odberné miesto sa určuje vo výške 1,50 eura na mesiac za odberné miesto bez dane z pridanej hodnoty.
§ 2
Podmienky uplatnenia maximálnych cien za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti
(1) Výška kompenzácie pre dodávateľa plynu sa určuje ako násobok množstva dodaného plynu pre domácnosti týmto dodávateľom plynu a rozdielu medzi maximálnou výškou sadzby za plyn v 2023 podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne sadzby za odobratý plyn pre odberateľov plynu v domácnosti pre príslušného dodávateľa plynu na rok 2023, a výškou sadzby za plyn v 2023 príslušného dodávateľa plynu podľa § 1 ods. 2. Výška kompenzácie pre dodávateľa poslednej inštancie za dodávku plynu v režime poslednej inštancie sa určuje ako násobok množstva dodaného plynu pre odberateľov v domácnosti v režime dodávky poslednej inštancie a rozdielu medzi výškou sadzby za odobratý plyn v 2023 v režime poslednej inštancie v príslušnej tarifnej skupine v súlade s rozhodnutím úradu a podľa platných obchodných podmienok dodávky v režime dodávateľa poslednej inštancie na rok 2023, ktorými