dnes je 2.12.2023

Input:

190/1960 Sb., Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů

č. 190/1960 Zb.
[zrušené nepriamo č. 69/1967 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 20. prosince 1960
o úplném znění vládního nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
Podle čl. II vládního nařízení č. 189/1960 Sb. vyhlašuji v příloze úplné znění vládního nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
 
Ministr:
Barák v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 190/1960 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. června 1960 č. 66 Sb.,
o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle §§ 41 a 45 odst. 2 písm. c) zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech:
§ 1
(1) Poslanec národního výboru je zástupcem svých voličů v národním výboru. Je povinen vykonávat funkci, ke které ho lid povolal, svědomitě a poctivě, k prospěchu socialistické společnosti a jejích občanů. Je mu zaručeno vykonávat funkci bez újmy na pracovním výdělku.
(2) Aby nebyl narušován chod národního hospodářství a bylo dbáno co největší hospodárnosti, organizují národní výbory činnost svých poslanců zásadně tak, aby funkci mohli vykonávat převážně mimo pracovní dobu.
§ 2
(1) Hospodářská, rozpočtová neb jiná organizace (dále jen „organizace“) je povinna poskytnout svému zaměstnanci, který je poslancem národního výboru, pracovní volno na dobu nezbytně nutnou k tomu, aby mohl plnit povinnosti vyplývající z funkce poslance národního výboru (dále jen „výkon funkce“.).
(2) Předsedům, jejich náměstkům, tajemníkům národních výborů a dalším členům rad národních výborů, jakož i předsedům posudkových komisí sociálního zabezpečení krajských a okresních národních výborů, kteří jsou pro výkon funkce zcela uvolněni ze svého dosavadního zaměstnání, poskytuje organizace na žádost rady národního výboru, o jehož funkcionáře jde, neplacené pracovní volno.
(3) Podle zásad uvedených v odstavcích 1 a 2 uvolňují též své členy jednotná zemědělská družstva a jiná lidová družstva pro výkon funkce.
§ 3
(1) Za dobu pracovního volna poskytnutého podle § 2 odst. 1 má zaměstnanec vůči organizaci nárok na veškeré požitky, jako kdyby po tuto dobu pro ni pracoval. Požitky, které zaměstnanci za dobu pracovního volna příslušejí, se vypočtou podle průměru za poslední tři měsíce.
(2) Poslancům národního výboru, kteří jsou domáckými dělníky nebo kteří nejsou v pracovním poměru, např. členům jednotných zemědělských družstev, poskytuje na jejich žádost národní výbor přiměřenou náhradu za výdělek ušlý jim výkonem funkce.
(3) Poslancům místních národních výborů, kteří při svém zaměstnání vykonávají funkci předsedy, jeho náměstka nebo tajemníka místního národního výboru, poskytuje organizace náhradu ušlého výdělku nejvýše v rozsahu do 20 hodin měsíčně. V mimořádných případech, kde by bylo třeba poskytnout pracovní volno ve větším rozsahu, uhradí jim výdělek ušlý