dnes je 9.12.2023

Input:

190/1968 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích, Montreux 1965

č. 190/1968 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničních věcí
ze dne 19. prosince 1968
o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích, Montreux 1965
Dne 12. listopadu 1965 byla v Montreaux sjednána Mezinárodní úmluva o telekomunikacích.
President republiky Úmluvu ratifikoval a ratifikační listina byla uložena u generálního sekretariátu Mezinárodní telekomunikační unie, depozitáře Úmluvy, dne 3. ledna 1968.
Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 53 dnem 1. ledna 1967. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost podle článku 18 dnem 3. ledna 1968.
Ověřená kopie Úmluvy spolu s českým překladem je uložena v archivu ministerstva zahraničních věcí.
 
Ministr:
v z. Ing. Bušniak v. r.