dnes je 26.5.2024

Input:

198/1947 Sb., Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva sociální péče ze dne 26. září 1946, č. 184 Sb., o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění

č. 198/1947 Zb.
[zrušené nepriamo č. 65/1965 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra sociální péče
ze dne 24. listopadu 1947,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra sociální péče ze dne 26. září 1946, č. 184 Sb., o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění.
Ministr sociální péče vyhlašuje v dohodě s pověřenectvem pro sociální péči podle § 3, odst. 5 a §§ 5 a 9, zákona ze dne 12. února 1946, č. 29 Sb., kterým se zavádějí pracovní průkazy:
Čl. I.
Vyhláška ministra sociální péče č. 184/1946 Sb. se mění takto:
1. § 4, odst. 2 zní:
Osobám, které po účinnosti této vyhlášky vstupují do zaměstnání a pracovní průkaz dosud nemají, bude pracovní průkaz vydán bez spolupůsobení zaměstnavatele okresním úřadem ochrany práce (pobočkou), příslušným podle pracovního místa. Pracovní průkaz bude vydán buď podle pracovní knížky nebo podle dotazníku (§ 2), který u osob, vstupujících do prvého zaměstnání přímo ze škol pomocných, obecných, měšťanských a středních může potvrditi ředitelství školy.
2. § 6 se doplňuje odstavcem 5 tohoto znění:
(5) Od předložení dokladů, uvedených v odstavci 2 může býti upuštěno, byl-li dotazník potvrzen ředitelstvím školy (§ 4, odst. 2).
3. § 14 zní takto:
Na Slovensku je možno odchýliti se v přechodné době, a to až do dne, který stanoví ministr sociální péče, od ustanovení § 12, odst. 3 vyhlášky, pokud jde o vzor tiskopisu přihlášky k nemocenskému pojištění a používati tiskopisu, jehož vzor určí pověřenec pro sociální péči.
Čl. II.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 19. dubna 1947.
 
Dr. Nejedlý v. r.