dnes je 21.4.2024

Input:

2/1951 Sb., Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru, platné do 16.5.1954

č. 2/1951 Zb.
[zrušené č. 45/1952 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 16.ledna 1951
o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8 odst. 4 zákona č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení, a podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejich orgánů:
§ 1.
Přejímání státní záruky za zemědělský úvěr a jeho příslušenství podle § 8 zákona č. 43/1948 Sb., o zemědělském úvěru (dále jen „zákon“), se přenáší v rozsahu dále uvedeném z působnosti ministerstev zemědělství a financí na krajské a okresní národní výbory.
§ 2.
Krajskému národnímu výboru přísluší přejímat státní záruku za zemědělský úvěr, poskytovaný
a) jednotným zemědělským družstvům, jde-li o úvěr
aa) dlouhodobý (§ 5 zákona) do částky 1,000.000 Kčs,
bb) krátkodobý (§ 4 zákona) nad částku 250.000 Kčs do částky 1,000.000 Kčs;
b) zemědělcům uvedeným v § 2 písm. a), b) a d) zákona, pokud výměra podniku nepřesahuje 20 ha, jde-li o úvěr dlouhodobý (§ 5 zákona),s výjimkou úvěru na stavební investice a na nákup půdy, do částky 50.000 Kčs.
§ 3.
Okresnímu národnímu výboru přísluší přejímat státní záruku za zemědělský úvěr krátkodobý (§ 4 zákona), poskytovaný
a) jednotným zemědělským družstvům do částky 250.000 Kčs,
b) zemědělcům uvedeným v § 2 písm. a), b) a d) zákona, pokud výměra podniku nepřesahuje 20 ha, do částky 50.000 Kčs.
§ 4.
Do částek uvedených v §§ 2 a 3 se započítávají k nezaplacené pohledávky s příslušenstvím z úvěru již dříve poskytnutého.
§ 5.
Působnost okresních národních výborů podle §§ 15 až 17 zákona, přenesená na ně s okresních zemědělských úvěrových komisí, zůstává nedotčena.
§ 6.
Národní výbory kontrolují, zda se zemědělských úvěrů, za něž převzaly státní záruku, použilo k účelům, pro něž byly povoleny, a pečují rovněž o to, aby pohledávky z úvěrů byly spláceny ve stanovených lhůtách. Tím není dotčena kontrolní povinnost věřitelských peněžních ústavů.
§ 7.
Vládní nařízení č. 12/1950 Sb., o přesunech působnosti v odvodu zemědělského úvěru, se zrušuje.
§ 8.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 1951; provedou je ministři zemědělství, vnitra a financí.
 
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.
Kabeš v. r.
Ďuriš v. r.