dnes je 23.2.2024

Input:

20/1956 Sb., Zákonné opatření, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a družstevních organisacích

č. 20/1956 Zb.
[zrušené nepriamo č. 109/1964 Zb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 1. června 1956,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a družstevních organisacích.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy ne tomto zákonném opatření:
Čl.I.
Zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organisacích, se mění a doplňuje takto:
1. § 46 odst. 4 zní:
„(4) Členy výboru a revisní komise i jejich náhradníky volí a odvolává sjezd. Členy představenstva ze svého středu volí a odvolává výbor. Jinak složení a způsob volby orgánů a jejich členů upravují stanovy.“
2. K § 51 odst. 2 se připojuje další věta tohoto znění:
„O sloučení podniků platí přiměřeně ustanovení o slučování družstev.“
3. Do § 54 se jako odstavec 3 vkládá ustanovení tohoto znění:
„(3) Ústřední rada družstev může k plnění svých hospodářských úkolů zřizovat podniky: pro ně platí ustanovení § 51 obdobně.“
4. § 57 odst. 1 a 2 zní:
„(1) Majetek družstevních svazů a Ústřední rady družstev, jakož i majetek jejich podniků požívá stejné ochrany a výhod jako majetek lidových družstev.
(2) Exekuci proti družstvům, družstevním svazům, Ústřední radě družstev, jakož i proti jejich podnikům lze vést jen způsobem a v rozsahu uvedeném v § 437 odst. 1 občanského soudního řádu. Dozorčími orgány jsou Ústřední svazy družstev a Ústřední rada družstev.
Čl. II
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. června 1956; provedou je všichni členové vlády.
 
Zápotocký v.r.
Hodinová - Spurná v.r.
Široký v.r.
 
 
Dolanský v.r.
Tesla v.r.
Kopecký v.r.
Uher v.r.
Ing. Jankovcová v.r.
Beran v.r.
Poláček v.r.
Jonáš v.r.
Dr. Škoda v.r.
Reitmajer v.r.
Barák v.r.
Smida v.r.
Ing. Šimůnek v.r.
Dr. Bartuška v.r.
Dr. Kyselý v.r.
Bukal v.r.
Plojhar v.r.
Dvořák v.r.
Dr. Šlechta v.r.
Dr. Kahuda v.r.
Bakuľa v.r.
generál plukovník Lomský v.r.
David v.r.
Málek v.r.
Ďuriš v.r.
Maurer v.r.
Krajčír v.r.
Dr. Neuman v.r.
Krosnář v.r.
Ouzký v.r.
Krutina v.r.
Pospíšil v.r.
Machačová v.r.
Ing. Púčik v.r.
Dr. nejedlý v.r.
Dr. Vlasák v.r.
Štoll v.r.
Zatloukal v.r.