dnes je 9.12.2023

Input:

20/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Sb., o náhradách za odběr povrchové vody

č. 20/1963 Zb.
[zrušené nepriamo č. 35/1979 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 14. února 1963,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Sb., o náhradách za odběr povrchové vody
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě s ministerstvem financí a ostatními zúčastněnými ústředními úřady podle § 38 odst. 2 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb.:
Čl. I
Ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky č. 73/1960 Sb. zní:
„(1) Náhrady za odběr vody fakturují vodohospodářské organizace měsíčně pozadu. Pro fakturování a placení náhrad platí předpisy o fakturování a placení za zboží a práce, a o platebním a zúčtovacím styku.“1)
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1963.
 
Ministr:
Krutina v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Vyhláška ministra financí č. 240/1955 Ú. l., o fakturování a placení za zboží a práce, vyhláška Státní banky československé č. 170/1956 Ú. l., o platebním a zúčtovacím styku.