dnes je 18.4.2024

Input:

20/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení vyhlášky č. 87/2022 Z. z.

20/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 19. februára 2024,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení vyhlášky č. 87/2022 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 140 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení vyhlášky č. 87/2022 Z. z. sa mení takto:
§ 28 vrátane nadpisu znie:
㤠28
Výnimky
Výnimku podľa § 140 ods. 1 písm. b) zákona možno povoliť, len ak ide o vozidlo
a) ministerstva, iného ústredného orgánu štátnej správy alebo nimi zriadenej rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie,
b) Národnej rady Slovenskej republiky,
c) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
d) Ústavného súdu Slovenskej republiky,
e) súdu alebo Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky,
f) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, krajskej prokuratúry alebo okresnej prokuratúry,
g) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
h) Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
i) Národnej banky Slovenska,
j) Policajného zboru,
k) Zboru väzenskej a justičnej stráže,
l) finančnej správy,
m) Slovenskej informačnej služby,
n) ozbrojených síl Slovenskej republiky,
o) Vojenského spravodajstva,
p) Vojenskej polície,
q) obecnej polície, ak je označené podľa osobitného predpisu,2
r) Hasičského a záchranného zboru,
s) Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby alebo ostatných hasičských jednotiek, ak je určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
t) Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky, ak je určené, vybavené a používané na zisťovanie zdrojov rušenia prevádzky telekomunikačných sietí a zariadení,
u) prevádzkovateľa univerzálnej poštovej služby, ak je určené, vybavené a používané na vyberanie a distribúciu poštových zásielok,
v) zdravotníckeho zariadenia, ak je označené ako sanitné vozidlo, alebo označené vozidlo zariadenia ambulantnej starostlivosti pri poskytovaní starostlivosti formou mobilného hospicu alebo prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,3
w) Slovenského Červeného kríža,
x) biskupského úradu alebo ústredia inej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
y) súkromnej bezpečnostnej služby s licenciou na prevádzkovanie strážnej služby prevádzkujúcej zabezpečovací systém alebo poplachový systém slúžiaci na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta,4ak je používané na preverenie signálu; vozidlo musí byť označené podľa osobitného predpisu,5pričom toto označenie nesmie byť odnímateľné,
z) súkromnej bezpečnostnej služby, ak je určené, vybavené a používané na prepravu bankoviek a mincí;6vozidlo musí byť označené podľa osobitného predpisu,7pričom toto označenie nesmie byť odnímateľné,
aa) finančnej inštitúcie, ak je určené,