dnes je 21.7.2024

Input:

202/1949 Sb., Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 201/1949 Sb. o notářství, platné do 31.12.1951

č. 202/1949 Zb.
[zrušené č. 116/1951 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 15. srpna 1949,
kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. července 1949, č. 201 Sb., o notářství.
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 43 zákona ze dne 14. července 1949, č. 201 Sb., o notářství:
§ 1.
(1) Předepsanou odbornou způsobilostí podle § 2, odst. 1 zákona ze dne 14. července 1949, č. 201 Sb., (dále jen „zákon“) je rozumět:
a) s prospěchem dokončené právnické studium,
b) úspěšné složení odborné justiční zkoušky,
c) pětiletou právní praxi konanou u notáře; do této právní praxe lze započítat právní praxi konanou u soudu nebo u advokáta úhrnem nejvýše v trvání dvou let.
(2) Ministr spravedlnosti může prominout náležitosti stanovené v odstavci 1 nebo některou z nich.
§ 2.
Předepsanou odbornou způsobilostí podle § 18, odst. 1 zákona je rozumět s prospěchem dokončené právnické studium. Ministr spravedlnosti může předepsané studium zcela nebo zčásti prominout; tím je prominuta i náležitost stanovená v § 1, odst. 1, písm. a).
§ 3.
(1) Notář nově jmenovaný musí požádat krajský sbor o schválení úřední pečeti.
(2) Pečeť obsahuje malý státní znak republiky Československé; kolem něho je uvedeno jméno a příjmení notáře s označením „notář“ a jeho sídlo.
(3) Po schválení úřední pečeti předloží notář krajskému sboru tři otisky své pečeti s připojením svého podpisu, jehož bude užívat při výkonu notářství, s označením „notář“; toto označení může být vypsáno i osobou jinou nebo vytištěno.
(4) Krajský sbor zašle jedno vyhotovení schválené úřední pečeti s úředním podpisem notáře předsedovi krajského soudu příslušného podle notářova sídla s dožádáním, aby notář byl vzat do slibu.
(5) O složení slibu vydá předseda krajského soudu notáři potvrzení a vyrozumí o tom krajský a ústřední sbor.
§ 4.
(1) Své úřední pečeti nesmí notář užívat pro soukromé listiny. Je povinen dbát, aby jí nebylo zneužito; ztratí-li se mu nebo je-li třeba ji změnit, musí to oznámit krajskému sboru a vyžádat si schválení nové pečeti. Nová pečeť se musí zřejmě lišit od dřívější.
(2) Také svůj úřední podpis může notář změnit jen ze závažných důvodů se schválením krajského sboru.
§ 5.
(1) Zanikl-li úřad notáře, byl-li notář přeložen, byla-li jeho pečeť změněna nebo nalezla-li se ztracená pečeť, která byla již nahrazena pečetí novou, buď stará pečeť odevzdána notářskému archivu; buď opatřena vrubem tak, aby nebylo možno jí užívat, aby ji však bylo možno rozeznat.
(2) Určil-li ústřední sbor, že správce notářství má užívat pečeti notáře, jehož úřad zanikl, jest pečeť odevzdat archivu teprve, když toto rozhodnutí je odvoláno.
§ 6.
Ústřední sbor stanoví notáři den nastoupení úřadu a vyhlásí tento den v Úředním listě, na Slovensku v Úředním věstníku.
§ 7.
Byl-li notář přeložen na jiné místo, neskládá nový slib. Jinak je užít předpisů §§ 3 a 5 přiměřeně.
§ 8.
(1) Notář nově jmenovaný nebo přeložený na jiné místo smí vykonávat svůj úřad teprve, když mu byl stanoven den nastoupení.
(2) Notář nesmí dále vykonávat svoji úřední činnost, jakmile mu bylo doručeno rozhodnutí