Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

206/2019 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi

206/2019 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 1. júla 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 66 písm. g) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v doklade o absolvovaní praxe vydanom štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo zodpovednou osobou sa uvádza dĺžka pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu, počas ktorého žiadateľ v hlavnej činnosti zamestnania vykonával lesnícku prax,“.
2. § 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Žiadosť o vykonanie skúšky, ktorú žiadateľ predkladá do piatich rokov od predloženia predchádzajúcej žiadosti o vykonanie skúšky žiadateľa, ktorému ministerstvo oznámilo splnenie predpokladov podľa odseku 3 a ktorý sa skúšky nezúčastnil z dôvodu na jeho strane alebo skúške nevyhovel, obsahuje len doklad podľa odseku 2 písm. c); na podanie žiadosti sa primerane vzťahuje odsek 1.“.
3. V § 2 ods. 2 písm. c) sa slová „lesných hospodárskych plánov“ nahrádzajú slovami „programov starostlivosti o lesy“.
4. V § 3 odsek 2 znie:
„(2) Za predsedu komisie a člena komisie možno po prerokovaní so Slovenskou lesníckou komorou vymenovať osobu s vysokoškolským vzdelaním lesníckeho zamerania druhého stupňa, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára (ďalej len „osvedčenie“) alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie programu starostlivosti o lesy, alebo držiteľa dokladu o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon štátnej správy lesného hospodárstva. Predseda komisie je štátny zamestnanec ministerstva.“.
5. V § 4 ods. 3 a § 5 ods. 1 prvej vete sa slová „krajskému lesnému úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu v sídle kraja“.
6. V § 5 ods. 1 prvej vete sa za slovo „osvedčenia“ vkladajú slová „a zápis do registra odborných lesných hospodárov (ďalej len „register“)“.
7. V § 5 ods. 2 prvá veta znie: „Osvedčenie sa žiadateľovi vydá na základe protokolu podľa § 4 ods. 3, oznámenia ministerstva o odpustení vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach alebo dokladu o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon štátnej správy lesného hospodárstva.“.
8. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
(1) Žiadosť o odpustenie vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach sa podáva ministerstvu; vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 4.
(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je doklad o
a) vzdelaní,
b) štátnych skúškach z oblastí podľa § 2 ods. 2 a
c) odbornej praxi v rámci štúdia potvrdený vysokou školou, na ktorej žiadateľ absolvoval štátne
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore