Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

21/2019 F.s., Dodatok č. 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

21/2019 F. s.
Dodatok č. 19
Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
Číslo: MF/017220/2019-421
Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu aktualizácie procesov pri vrátení prostriedkov Európskej únie poskytnutých prostredníctvom certifikačného orgánu alebo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré sú zaradené do príjmov štátneho rozpočtu a prostriedkov na spolufinancovanie zo ŠR, ako aj potrieb aplikačnej praxe pri uplatňovaní ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie mení a dopĺňa metodické usmernenie takto:
 
1. V Ekonomickej klasifikácii v bode A. PRÍJMY
239002
Z vratiek
Napr. z vrátených nevyčerpaných kapitálových príspevkov, dotácií a transferov okrem vratiek uvedených v podpoložke 291005.
291002
Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie
Na tejto podpoložke sa klasifikuje príjem vrátených neoprávnene použitých alebo zadržaných finančných prostriedkov okrem príjmov triedených na podpoložke 291005.
291005
Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania
Podpoložku používa platobný orgán/certifikačný orgán, platobná jednotka, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo Pôdohospodárska platobná agentúra pri príjme prostriedkov Európskej únie podľa § 2 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a prostriedkov spolufinancovania zo ŠR z nezrovnalostí a iných vratiek od prijímateľa [(najmä vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby, vrátenie nezúčtovaného predfinancovania, vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu, vrátenie v súlade so zmluvou o NFP, vrátenie nezúčtovaného preddavku, vrátenie prostriedkov nepoužitých prijímateľom - finančné nástroje, penále (úroky z omeškania)] a od ostatných dlžníkov za nezrovnalosť alebo vratku na jej príjmový účet alebo na jej samostatný účet.
292017
Z vratiek
Napr. z vrátených nevyčerpaných bežných príspevkov, dotácií, transferov, finančných príspevkov od zamestnávateľov, z vrátených platieb za odškodnenie osôb, z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa, z DPH z minulých rokov, z miezd z účtu cudzích prostriedkov, z pôžičiek, z nedobytných pohľadávok, z vedľajších bytových náležitosti - používa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, valút zo zahraničných pracovných a služobných ciest po skončení roka okrem vratiek uvedených v podpoložke 291005.
2. V Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore