dnes je 17.4.2024

Input:

21/2024 Z.z., Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. februára 2024 č. 27/2024 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2024

21/2024 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
opatrenie z 19. februára 2024 č. 27/2024 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2024.
Opatrenie ustanovuje hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2024.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. februára 2023 č. 35/2023 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2023 (oznámenie č. 52/2023 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2024.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 27/2024 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.