dnes je 5.7.2022

Input:

210/2022 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 130/2022 Z. z.

210/2022 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. júna 2022,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 130/2022 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 104a ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 130/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠2a
Osobitná úprava podmienok poskytovania služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine
(1) V čase krízovej situácie sa sociálna služba podľa § 32a ods. 5 zákona poskytuje s odchýlkami ustanovenými v odsekoch 2 až 5.
(2) Neverejný poskytovateľ sociálnej služby podľa § 32a ods. 5 zákona môže byť aj fyzická osoba, ktorá je osobou s osobitnou ochranou podľa
a) § 1 ods. 2 písm. a) prvého bodu alebo druhého bodu,
b) § 1 ods. 2 písm. a) tretieho bodu alebo písm. b), ak poskytuje sociálnu službu bez cieľa dosiahnuť zisk.
(3) Bezúhonnosť osoby, ktorá žiada o zápis sociálnej služby podľa § 32a ods. 5 zákona do registra sociálnych služieb (ďalej len „register“), možno preukázať čestným vyhlásením, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je osobou s osobitnou ochranou; § 64 ods. 2 písm. i) zákona sa neuplatňuje. Fyzická osoba podľa prvej vety sa považuje za bezúhonnú, ak sa nepreukáže opak.
(4) K žiadosti o zápis sociálnej služby podľa § 32a ods. 5 zákona do registra sa neprikladajú
a) údaje o personálnych podmienkach, materiálnych podmienkach a hygienických podmienkach podľa § 64 ods. 3 písm. c) zákona,
b) údaje o finančných podmienkach podľa § 64 ods. 3 písm. f) zákona,
c) opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej činnosti podľa § 64 ods. 3 písm. g) zákona.
(5) Údaje o priestorových podmienkach podľa § 64 ods. 3 písm. c) zákona sa preukazujú
a) kópiou dokladu o oprávnení fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis sociálnej služby