dnes je 22.6.2024

Input:

212/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se mění čl. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948

č. 212/1948 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 23. června 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se mění č. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 25. května 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 1. června 1948 Zvláštní protokol, jímž se mění čl. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948.
V příloze této vládní vyhlášky se uveřejňuje v původním znění anglickém a francouzském a v českém překladu text zmíněného protokolu.
 
Zápotocký v. r.
 
(Překlad.)
Zvláštní protokol
vztahující se k článku XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu.
Vlády království Belgického, Kanady, republiky Kuby, republiky Francouzské, velkovévodství Lucemburského, království Nizozemského, Spojeného království Velké Britannie a Severního Irska a Spojených států amerických, které prozatímně provádějí Všeobecnou dohodu o clech a obchodu podle Protokolu o prozatímním uvedení v účinnost.
schválivše změnu článku XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, která byla sepsána na první schůzi SMLUVNÍCH STRAN této Dohody a která zní takto:
I. Článek XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu bude zníti takto:
„Článek XXIV
Územní aplikace - Pohraniční styk - Celní unie a oblasti svobodného obchodu.
1. Ustanovení této Dohody budou uvedena v účinnost pro mateřská celní území smluvních stran a pro jiná celní území, za která tato Dohoda byla přijata podle článku XXVI nebo byla uvedena v účinnost podle článku XXXIII nebo ve smyslu Protokolu o prozatímním uvedení v účinnost. S každým takovýmto celním územím se bude, výlučně pro účely územního uvedení v účinnost této Dohody, nakládati tak, jako by bylo smluvní stranou; s výhradou, že ustanovení tohoto odstavce nebudou vykládána tak jako by zakládala práva a závazky mezi dvěma nebo více celními územími, za která tato Dohoda byla přijata podle článku XXVI nebo byla uvedena v účinnost podle článku XXXIII nebo ve smyslu ustanovení Protokolu o prozatímním uvedení v účinnost jednou smluvní stranou.
2. Pro účely této Dohody se bude za celní území považovati každé území, pro které platí zvláštní cla nebo jiné úpravy obchodu, týkající se podstatné části obchodu takového území s jinými územími.
3. Ustanovení této Dohody nebudou vykládána tak, aby znemožňovala
(a) výhody poskytnuté některou smluvní stranou sousedním státům k usnadnění pohraničního styku;
(b) výhody poskytnuté obchodu se Svobodným územím terstským, zeměmi hraničícími s tímto územím, s výhradou, že takovéto výhody nejsou v