dnes je 5.7.2022

Input:

212/2022 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov

212/2022 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. júna 2022,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 10 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 33/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 207/2021 Z. z. sa mení takto:
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE PRIEMYSELNÝCH ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV
 
Položka
Názov položky/druh odpadu
Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2022
2023
2024 a nasledujúce roky
1
Výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) - uloženie na skládku odpadov na inertný odpad
8
10
15
2
Výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) - uloženie na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
8
10
15
3
Stavebný odpad3
25
30
35
4
Inertný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 - uloženie na skládku odpadov na inertný odpad
0,66
0,66
0,66
5
Inertný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 - uloženie na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
7
7
7
6
Priemyselný ostatný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 okrem odpadu uvedeného v položke 7
7
7
7
7
Priemyselný ostatný odpad4
30
30
30
8
Priemyselný nebezpečný odpad
40
40
40
Poznámka:
Položka č. 6 zahŕňa aj odpady, katalógové číslo 19 12 12 - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11, ktoré nie je možné vzhľadom na ich charakter zhodnotiť iným spôsobom. Pod túto položku spadajú odpady, ktoré vzniknú po vytriedení zložiek komunálneho odpadu spadajúcich pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov a ktoré predstavujú tzv. ťažkú frakciu.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2022.
 
Eduard Heger v. r.