dnes je 5.7.2022

Input:

213/2022 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

213/2022 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. júna 2022,
ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie podľa § 22 ods. 9 zákona je 5,20 eura.
§ 2
Výška peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 a 8 zákona je uvedená v prílohe.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 255/2021 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2022.
 
Eduard Heger v. r.
 
Príloha k nariadeniu vlády č. 213/2022 Z. z.
Výška peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 a 8 zákona
 
Druh peňažného príspevku na opatrovanie
Výška peňažného príspevku na opatrovanie mesačne
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 zákona pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
525,65 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 zákona pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím
699,15 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 písm. a) zákona
262,85 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 písm. b) zákona
349,60 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 písm. c) zákona
231,30 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona
325,10 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 písm. e) zákona
339,10 eura