dnes je 5.7.2022

Input:

217/2022 Z.z., Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 300. výročia zostrojenia prvého parného stroja na odčerpávanie vody z baní v kontinentálnej Európe

217/2022 Z. z.
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
zo 6. júna 2022
o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 300. výročia zostrojenia prvého parného stroja na odčerpávanie vody z baní v kontinentálnej Európe

1. Úvodné ustanovenia
a) Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že pri príležitosti 300. výročia zostrojenia prvého parného stroja na odčerpávanie vody z baní v kontinentálnej Európe vydáva do obehu pamätné euromince v nominálnej hodnote 2 eurá (ďalej len „pamätná eurominca“).
b) Pamätná eurominca má rovnaké technické parametre ako obehové euromince1) a na jej národnej strane je použitý pamätný motív podľa bodu 2 písm. b).
c) Pamätná eurominca má štatút zákonného platidla v celej eurozóne.

2. Vzhľad pamätnej euromince
a) Pamätná eurominca sa vydáva s novou spoločnou európskou stranou.2)
b) Na národnej strane pamätnej euromince je vyobrazený parný stroj používaný na odčerpávanie vody z baní, ktorý bol zostrojený v roku 1722 v Novej Bani ako prvý svojho druhu na území kontinentálnej Európy. Jeho autorom bol anglický inžinier Isaac Potter, ktorého faksimile podpisu je v dvoch riadkoch zdola nahor v ľavej spodnej časti mincového poľa. Vpravo od stroja je zdola nahor názov štátu „SLOVENSKO“ a letopočty „1722“ a „2022“ oddelené grafickou značkou. Pri ľavom okraji vnútorného kruhu je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince Mgr. art. Petra Valacha. Vo vonkajšom prstenci pamätnej euromince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.
c) Na hrane pamätnej euromince je nápis „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený dvoma hviezdami, medzi ktorými je lipový list.
Štát vydania: Slovenská republika
Začiatok vydávania: október 2022
 
Peter Kažimír v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Nariadenie Rady (EÚ) č. 729/2014 z 24. júna 2014 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 194, 2. 7. 2014).
2Informácia Komisie o nových spoločných stranách obehových euromincí (2006/C 225/05) (Ú. v. EÚ C 225, 19. 9. 2006).