dnes je 5.7.2022

Input:

219/2022 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine

219/2022 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. júna 2022
o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine
Vláda Slovenskej republiky podľa § 27k ods. 9 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 92/2022 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine (ďalej len „príspevok za ubytovanie“) sa poskytuje vo výške
a) 22 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
b) 11 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.
§ 2
(1) Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie obsahuje najmä
a) identifikačné údaje zmluvných strán,
b) predmet zmluvy,
c) výšku a spôsob poskytnutia príspevku za ubytovanie,
d) podmienky poskytnutia príspevku za ubytovanie,
e) vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
f) dôvody a spôsob ukončenia zmluvy.
(2) Prílohou zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie je
a) vzor záznamu o ubytovaní,
b) vzor žiadosti o poskytnutí príspevku za ubytovanie,
c) čestné vyhlásenie osoby poskytujúcej ubytovanie, že nepoberá príspevok za ubytovanie podľa osobitného predpisu.1)
(3) Vzor zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie je zverejnený na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky https://www.mindop.sk/.
§ 3
Príspevok za ubytovanie sa poskytuje za ubytovanie odídenca poskytnuté od 1. júla 2022 najdlhšie do 30. septembra 2022.
§ 4
Príspevok za ubytovanie sa poskytuje za ubytovanie odídenca poskytnuté do 30. júna 2022 podľa predpisu účinného v čase poskytnutia ubytovania odídencovi.
§ 5
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/2022 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2022.
 
Eduard Heger v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Napríklad § 36a ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.