dnes je 30.9.2023

Input:

223/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 7. listopadu 1946, č. 222 Sb., o poště (poštovní zákon), platné do 2.12.1949

č. 223/1946 Zb.
[zrušené č. 240/1949 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. prosince 1946,
kterým se provádí zákon ze dne 7. listopadu 1946, č. 222 Sb., o poště
(poštovní zákon).
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 zákona ze dne 7. listopadu 1946, č. 222 Sb., o poště (poštovního zákona):
§ 1.
Podrobnosti některých ustanovení poštovního zákona.
(1) Poštovními zařízeními podle § 4 poštovního zákona se rozumějí zejména poštovní úřady, poštovny, poštovní kursy, doručovací nebo sběrné jízdy a pochůzky, poštovní schránky a jiné prostředky sloužící poštovní dopravě. O zřizování potrubní pošty platí předpisy zákona ze dne 23. března 1923, č. 60 Sb., o telegrafech.
(2) Věci uvedené v § 5, odst. 1 poštovního zákona, jakož i listiny potřebné k uskutečnění poštovních úkonů v něm vytčených se dopravují poštou zejména jako obyčejné listovní zásilky, doporučené zásilky, cenná psaní, balíky bez udané ceny nebo s udanou cenou do váhy 25 kg, poštovní poukázky, zásilky na dobírku, poštovní příkazy nebo poštovní výběrky. Věci a listiny, které pošta převzala k dopravě, se označují v tomto nařízení, pokud se nemluví o jednotlivých jejich druzích, souhrnným názvem „poštovní zásilky“. O činnosti pošty pro poštovní spořitelnu platí zvláštní zákonná ustanovení.
§ 2.
Podmínky pro používání pošty.
(1) Podrobné podmínky, za kterých lze pošty používati, stanoví, zvláště se zřetelem k jednotlivým druhům poštovních zásilek a k jednotlivým poštovním úkonům, v rámci ustanovení tohoto nařízení poštovní řád, který vydá ministr pošt po slyšení ministrů vnitřního obchodu, zahraničního obchodu a průmyslu a předsedy nejvyššího úřadu cenového, a pokud jde o noviny a časopisy, též ministra informací.
(2) Poštovní řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení v poštovním věstníku. Jeho vydání se oznámí v Úředním listě.
§ 3.
Poštovní poplatky.
(1) Poplatky, které pošta vybírá za dopravu poštovních zásilek a za jiné poštovní úkony (poštovní poplatky), stanoví ministr pošt se souhlasem předsedy nejvyššího úřadu cenového, po slyšení ministrů vnitřního obchodu, zahraničního obchodu a průmyslu, a pokud jde o poplatky za dopravu novin a časopisů, též ministra informací. tyto poplatky se určí stejnými sazbami pro všechny, kdo pošty používají.
(2) Nové poštovní poplatky nabývají platnosti nejdříve 14 dní po vyhlášení v Úředním listě. Zároveň se vyhlásí v poštovním věstníku.
(3) Poštovní poplatky se zapravují zpravidla při podání poštovní zásilky, nebo jde-li o jinou službu pošty, při jejím vyžádání. Nezapraví-li se při podání poštovní zásilky, může pošta vybírati od adresáta při jejím dodání poplatky zvýšené, ne však vyšší než dvojnásobné. K zajištění předem nezapravených poštovních poplatků může pošta žádati od odesilatele zálohu. Za podmínek, které pošta sama stanoví, může poštovní poplatky poshověti.
(4) Zapravují-li se poštovní poplatky při podání poštovní zásilky, je odesilatel povinen doplatiti poplatky, které omylem nebyly od něho vybrány. Poštovní poplatky u zásilek při podání nevyplacených, dobírku a jiné částky (veřejné dávky a pod.), jimiž je zásilka