dnes je 21.4.2024

Input:

225/1949 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví o úpravě platů některých orgánů provádějících prohlídku masa dovezeného do celního vnitrozemí

č. 225/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví
ze dne 7. října 1949
o úpravě platů některých orgánů provádějících prohlídku masa dovezeného do celního vnitrozemí.
Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje podle § 15 vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisících, že vláda republiky Československé se usnesla dne 14. září 1949 takto:
Čl. I.
Měsíční hraniční částky, uvedené v § 2, odst. 3 až 5, vl. nař. č. 437/1940 Sb., v úpravě provedené vládním usnesením ze dne 16. dubna 1946 (vyhláška ministerstva zdravotnictví ze dne 18. dubna 1946, č. 79 Sb.), se zvyšují u veterinářů z Kčs 4000,- na Kčs 5500,- a u prohližitelů z Kčs 3000,- na Kčs 4000,-, pokud jsou pověřeni úředním vyšetřováním masa dovezeného do celního vnitrozemí, avšak jen v kalendářních měsících, v nichž toto vyšetřování provádějí.
Čl. II.
Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1. května 1949; provede je ministr zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Plojhar v. r.