dnes je 22.6.2024

Input:

226/1946 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín

č. 226/1946 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 1946,
kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín.
Se souhlasem presidenta republiky uvádí se podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., v prozatímní platnost s účinností ode dne 15. prosince 1946 připojená dohoda, sjednaná dne 15. listopadu 1946 mezi generálním sekretářem ministerstva zahraničních věcí republiky Československé a velvyslancem Federativní lidové republiky Jihoslavie v Praze o vyclívání jihoslovanských vín ex saz. čís. 109 československého celního sazebníku.
 
Gottwald v. r.
 

Ministerstvo zahraničních věcí republiky Československé.
Č. 215.207/IV-2/46. Praha, dne 15. listopadu 1946.
Pane velvyslanče,
vyhovuje přání Vaší vlády týkajícímu se vyclívání jihoslovanských vín při jejich dovozu na československé celní území mám čest sděliti Vám, že vláda Československé republiky v zájmu rozšíření hospodářských styků mezi oběma našimi státy jest ochotna přiznati jihoslovanským vínům tento celní režim:
Vína ex saz. čís. 109 československého celního sazebníku, přicházející z Federativní lidové republiky Jihoslavie, a pocházející z Lidových republik Srbska, Chorvatska a Slovinska, jsou-li doprovázena osvědčením původu, vydaným jihoslovanským úřadem k tomu oprávněným, nebudou při dovozu do republiky Československé podrobena vyšším clům než těmto:
Za 100 kg:
a) v sudech ....................... 210,- Kčs
b) v lahvích ...................... 420,- Kčs.
Zásilky jihoslovanských vín musejí býti při dovozu do Československé republiky doprovázeny nejen osvědčením původu, nýbrž i nálezem o rozboru.
Osvědčení o původu budou vydávati „Predstavništva Ministarstva spoljne trgovine“ při shora uvedených Lidových republikách na základě potvrzení zemědělských oddělení okružních resp. oblastních Národních výborů, z nichž víno pochází, a nálezy o rozboru enologické, výzkumné a kontrolní stanice a jiné chemické laboratoře, určené ministerstvem zemědělství. Jihoslovanská vláda sdělí Československé vládě seznam těchto stanic a laboratoří.
Nálezy o rozboru budou zvláště obsahovati:

specifickou váhu,
alkoholovou stupňovitost,
obsah všech kyselin,
obsah těkavých kyselin,
obsah výtažku,
obsah cukru,
obsah výtažku bez cukru,
obsah popele (nerostných látek).
V nálezu a rozboru bude udáno, že se rozbor týká téže vinné zásilky, pro kterou bylo vydáno příslušné osvědčení.
Tato úprava podléhá v Československé republice schválení podle příslušných ustanovení jejího zákonodárství a vstoupí v platnost dnem notifikace jihoslovanské vládě o jejím schválení. Nicméně vláda Československé republiky jest ochotna uvésti ji v prozatímní účinnost dnem 15. prosince 1946.
Doba trvání této úpravy jest tatáž jako obchodní a plavební smlouvy ze dne 14. listopadu 1928, jejíž osud sdílí.
Pane velvyslanče, račte přijmouti i při této příležitosti projev mé nejhlubší úcty.

Arnošt Heidrich v. r.“
Pan

Dr. Darko Černej,
velvyslanec Federativní lidové republiky Jihoslavie,
Praha.
Ambasada
Federativne narodne republike
Jugoslavije
Br. 8664/46. Praha, 15. listopadu 1946.
Pane velvyslanče,
dovoluji si Vám sděliti, že jsem dostal Váš