dnes je 21.4.2024

Input:

228/1949 Sb., Vládní nařízení o působnosti a organizaci Státního úřadu pro věci církevní, platné do 31.8.1991

č. 228/1949 Zb.
[zrušené č. 308/1991 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. října 1949
o působnosti a organisaci Státního úřadu pro věci církevní.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 zákona ze dne 14. října 1949, č. 217 Sb., kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní:
§ 1.
Státní úřad pro věci církevní vykonává jako ústřední úřad veškerou působnost ve věcech církevních a náboženských, zejména též působnost, kterou dosud vykonávaly jiné ústřední úřady.
§ 2.
Do působnosti Státního úřadu pro věci církevní náleží zejména:
a) normotvorná, řídící a dozorčí činnost ve všech věcech církevních a náboženských;
b) správní věci církví, náboženských společností, jejich složek, komunit, ústavů, nadací, kostelů, obročí, fondů, řeholí a klášterů, jakož i jejich věci hospodářské a finanční (majetkově právní jednání, věci stavební, správa církevních fondů a nadací a pod.);
c) ochrana církevních památek;
d) věci rozpočtové, úvěrové a plánovací v oboru církevním a náboženském bez újmy působnosti Státního úřadu plánovacího;
e) osobní a platové věci duchovních, učitelů a zaměstnanců bohosloveckých fakult, učilišť a seminářů, jakož i učitelů náboženství;
f) úprava vyučování náboženství, schvalování učebních osnov, učebnic a pomůcek, vrchní dozor na vyučování náboženství i na církevní učiliště všeho druhu v dohodě s ministerstvem školství, věd a umění;
g) odborné posuzování církevního a náboženského tisku a publikací;
h) vydávání úředního věstníku pro duchovní, vydávání informačních zpráv a publikací;
i) věci náboženských spolků a organisací bez újmy působnosti ministerstva vnitra;
j) věci charitativní činnosti církví a náboženských společností;
k) péče o to, aby náboženský život se vyvíjel v souladu s ústavou;
l) sledování rozvoje mezinárodních styků církevních a náboženských.
§ 3.
(1) Práce Státního úřadu pro věci církevní se obstarávají v odboru kultovém, osobním, informačním a hospodářském a správním.
(2) Pro obor prací účetních, kancelářských a písařských, zřízeneckých a pod. vybavuje se Státní úřad pro věci církevní vlastní účtárnou, pomocnou pokladnou, kancelářskou a hospodářskou správou.
§ 4.
Slovenský úřad pro věci církevní je organisován podle obdoby ustanovení § 3.
§ 5.
V krajích a okresích vykonávají působnost ve věcech náboženských a církevních příslušné krajské a okresní národní výbory a jsou v tomto oboru své působnosti podřízeny Státnímu úřadu pro věci církevní.
§ 6.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr pověřený řízením Státního úřadu pro věci církevní v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Čepička v. r.