dnes je 3.12.2023

Input:

23/1964 Sb., Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, platné do 31.12.1992

č. 23/1964 Zb.
[zrušené č. 266/1992 Zb.]
VYHLÁŠKA
Ústřední správy geodézie a kartografie
ze dne 31. ledna 1964,
kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
Ústřední správa geodézie a kartografie v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány stanoví podle § 11 zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí (dále jen „zákona“):
Operáty evidence nemovitostí a jejich obsah
§ 1
(1) Evidence nemovitostí se vede pro každou obec podle katastrálních území. Katastrální území je technickou jednotkou, kterou tvoří místopisně uzavřený soubor nemovitostí společně evidovaný. Obvod katastrálního území je zpravidla totožný s územním obvodem obce, avšak jedna obec může obsahovat dvě i více katastrálních území.
(2) Evidence nemovitostí obsahuje tyto části:
a) operát měřický (mapu pozemkovou, mapu pracovní a mapu evidenční),
b) operát písemný (výkaz změn, soupis parcel, evidenční listy, listy vlastnictví, seznam uživatelů a vlastníků, rejstřík uživatelů a vlastníků a seznam domů),
c) sbírku listin (rozhodnutí a jiné listiny, záznam změn, polní náčrty, geometrické plány, zápisníky měřených směrů, úhlů a délek, výpočty geodetických údajů, výpočty výměr změněných parcel, soupisy hlášení apod.),
d) sumarizační výkazy (úhrnné hodnoty druhů pozemků - kultur, sektorové přehledy o plochách kultur, přehledy úhrnných údajů evidenčních listů aj.).
§ 2
(1) V mapách evidence nemovitostí se všechny nemovitosti zobrazují svým půdorysem a označují parcelními čísly, popřípadě také značkami a zkratkami druhů pozemků (kultur) a místními i pomístními názvy.
(2) Výkaz změn obsahuje zápisy všech změn, k nimž došlo v údajích evidence nemovitostí v běžném roce.
(3) Soupis parcel obsahuje všechny parcely sestavené v aritmetickém pořadí parcelních čísel. U každé parcely jsou uvedeny číslo listu mapy, číslo evidenčního listu, popřípadě listu vlastnictví, druh pozemku (kultura), výměra a popřípadě způsob užívání.
(4) Evidenční list se vyhotovuje pro každého uživatele a obsahuje jméno uživatele (název organizace) a všechny jím užívané nemovitosti s uvedením jejich parcelních čísel, druhů pozemků (kultur) a výměr. U nemovitostí, které nejsou součástí zemědělských závodů1) a jsou ve vlastnictví občanů, se zapisuje do evidenčního listu jako uživatel vždy vlastník bez ohledu, zda nemovitost též skutečně užívá.
(5) List vlastnictví se vyhotovuje podle nemovitosti a obsahuje jméno vlastníka (spoluvlastníků), název organizace spravující národní majetek a všechna parcelní, popisná a evidenční čísla nemovitostí. Do listu vlastnictví se dále zapisují právo osobního užívání pozemků, právo trvalého užívání národního majetku, omezení vlastnických práv a práv uživatelů a číslo položky výkazu změn.
(6) Seznam uživatelů a vlastníků obsahuje v aritmetickém pořadí čísla všech evidenčních listů a listů vlastnictví s uvedením jmen (názvů) a adres (sídel) uživatelů a vlastníků.
(7) Rejstřík uživatelů a vlastníků obsahuje v abecedním pořadí jména (názvy) uživatelů a vlastníků a jejich adresy (sídla) s uvedením čísel evidenčních listů a