Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

23/2018 F.s., Dodatok č. 18 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

23/2018 F. s.
Dodatok č. 18
Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
Číslo: MF/017160/2018-421
Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu novelizácie opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a potrieb aplikačnej praxe pri uplatňovaní ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie mení a dopĺňa metodické usmernenie takto:
 
1. V Ekonomickej klasifikácii v bode A. PRÍJMY
139003
Odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia
Na uvedenej podpoložke sa klasifikuje odvod časti poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorý je príjmom Ministerstva vnútra SR a dobeh odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia v súlade s § 205a Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
139004
Daň z poistenia
Na uvedenej podpoložke sa klasifikuje daň z poistenia v odvetviach neživotného poistenia, ktorú uhrádza platiteľ dane správcovi dane podľa zákona o dani z poistenia.
195
Príspevok na financovanie riešenia krízových situácií
Na tejto položke sa triedia ročné a mimoriadne príspevky vybraných inštitúcií na riešenie krízových situácií v zmysle zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
196
Odvod obchodných reťazcov
197
Ďalšie iné dane
229006
Za obchodovanie s emisnými kvótami
Na uvedenej podpoložke sa triedia príjmy z obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov.
292009
Z odvodu
Napr. príjem VPS z odvodu vyplývajúceho zo zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom.
292022
Z príspevkov do Fondu ochrany vkladov a Garančného fondu investícií
Na podpoložke sa klasifikujú príspevky bánk do Fondu ochrany vkladov a príspevky obchodníkov s cennými papiermi do Garančného fondu investícií.
292023
Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry
Triedi sa tu mesačný a osobitný príspevok v zmysle zákona o hazardných hrách.
312001
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
Napr. na činnosť štátneho účelového fondu, verejným vysokým školám, príspevkovým organizáciám, na aktívne opatrenia trhu práce, za verejno-prospešné práce. Triedia sa tu prostriedky Európskej únie, ktoré sa zaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu a finančné prostriedky štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ poskytnuté platobnou jednotkou.
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore