Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

232/2021 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení vyhlášky č. 161/2021 Z. z.

232/2021 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 4. júna 2021,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení vyhlášky č. 161/2021 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 písm. bi) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení vyhlášky č. 161/2021 Z. z. sa mení takto:
1. V prílohe časti A písmeno c) znie:
„c) na očkovanie sa v daný deň nedostavia všetky osoby objednané prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému alebo sa na očkovanie v daný deň objedná menej osôb, ako umožňuje centrálny objednávací systém; ak je splnené toto kritérium, môžu sa dávky očkovacej látky v počte, v akom sa z tohto dôvodu v daný deň nepoužijú podať iným osobám, pre ktoré je očkovacia dávka vhodná.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 5 sa vypúšťajú.
2. V prílohe časti A písm. d) piatom bode sa vypúšťajú slová „s vekom najmenej 60 rokov“.
3. V prílohe časti A písm. d) sa vypúšťa šiesty bod.
4. V prílohe časti A sa vypúšťa písmeno e).
5. V prílohe časti C písmeno c) znie:
„c) je osobou s vekom najmenej 18 rokov a sprevádza na očkovanie prvou dávkou osobu podľa písmená b); takto zaočkovať možno len osobu, ktorá je na očkovanie objednaná a ako sprievod osoby podľa písmena b) registrovaná prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému.“.
6. V prílohe časti D písmeno b) znie:
„b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je najmä pacient
1. s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia,
2. s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
3. po transplantácii solídnych orgánov,
4. po transplantácii krvotvorných buniek (BMT),
5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D,
6. v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,
7. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
8. s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
9. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
10. so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
11. s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
12. s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
13. s chronickým zlyhaním obličiek
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore