dnes je 22.6.2024

Input:

241/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o režimu plavby na Dunaji mezi republikou Československou, Svazem sovětských socialistických republik, Lidovou republikou Bulharskou, republikou Maďarskou, Lidovou republikou Rumunskou, Sovětskou socialistickou republikou Ukrajinskou a Federativní lidovou republikou Jugoslávie, podepsanou v Bělehradě dne 18. září 1948

č. 241/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo dňa 2. septembra 1949
o Dohovore o režime plavby na Dunaji medzi republikou Československou, Svazom sovietskych socialistických republik, Ľudovou republikou Bulharskou, republikou Maďarskou, Ľudovou republikou Rumunskou, Soviatskou socialistickou republikou Ukrajinskou
a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie,
podpísanou v Belehradě dňa 18. augusta 1948.1*)
Medzi republikou Československou, Svazom sovietskych socialistických republík, Ľudovou republikou Bulharskou, republikou Maďarskou, Ľudovou republikou Rumunskou, Sovietskou socialistickou republikou Ukrajinskou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie bol v Belehrade dňa 18. augusta 1948 dojednaný Dohovor o režime plavby na dunaji s Prílohami I, II a Dodatkovým protokolom z toho istého dňa. Dohovor s prílohami I, II a Dodatkovým protokolom byl schválený Národným shromáždením dňa 2. decembra 1948 a bol ratifikovaný prezidentom republiky dňa 28. januára 1949.
Ratifikačné listiny uložily podľa čl. 47 Dohovoru u juhoslovanskej vlády tieto štáty:
Československo 21. febuára 1949, Bulharsko 22. febuára 1949, Juhoslávia 23. febuára 1949, Rumunsko 5. marca 1949, Maďarsko 14. marca 1949, Sovietský svaz 11. mája 1949, Sovietska Ukrajina 14. mája 1949.
Vo smysle čl. 47 vstúpil Dohovor do platnosti dňa 11. mája 1949, t. j. po složení šiestej ratifikačnej listiny.
Text dohovoru s Prílohami I, II a s Dodatkovým protokolom a ich slovenský preklad sa vyhlasuje v prílohe Sbierky zákonov.2*)
 
Dr.Clementis v. r.
 

Poznámky pod čiarou
2*Na straně 367.