dnes je 21.4.2024

Input:

242/1949 Sb., Zákon, jímž se upravují některé sociální dávky

č. 242/1949 Zb.
ZÁKON
ze dne 17. listopadu 1949,
jímž se upravují některé sociální dávky.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon ze dne 23. března 1949, č. 90 Sb., o rodinných přídavcích, se mění takto:
1. Ustanovení § 4, odst. 1 zní:
„(1) Rodinný přídavek činí měsíčně
 
na 1 dítě
190 Kčs,
na 2 děti
430 Kčs,
na 3 děti
720 Kčs,
na 4 děti
1060 Kčs,
na 5 dětí
1450 Kčs,
na 6 dětí
1890 Kčs,
na 7 dětí
2380 Kčs,
na 8 dětí
2920 Kčs,
na 9 dětí
3460 Kčs,
na 10 dětí
4000 Kčs

a zvyšuje se o 540 Kčs měsíčně na každé další nezaopatřené dítě.“
2. Ustanovení § 12, odst. 1 zní:
„(1) Na náklady spojené s poskytováním rodinných přídavků platí zaměstnavatelé ze svého příspěvek, který činí 5 % vyměřovacího základu pro pojistné za zaměstnance povinně pojištěné pro případ nemoci a mateřství, stanoveného podle § 20 zákona o národním pojištění. Příspěvek se neplatí za zaměstnance uvedené v § 21 zákona o rodinných přídavcích.“
Čl. II.
Ustanovení § 1, odst. 1, písm. c) zákona ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, ve znění zákona ze dne 2. dubna 1947, č. 69 Sb., se mění a zní:
„c) na každé dítě, na něž přísluší výchovné, ročně
 
na 1 dítě
2 280 Kčs,
na 2 děti
5 160 Kčs,
na 3 děti
8 640 Kčs,
na 4 děti
12 720 Kčs,
na 5 dětí
17 400 Kčs,
na 6 dětí
22 680 Kčs,
na 7 dětí
28 560 Kčs;

na osmé a každé další dítě přísluší roční přídavek ve výši 6480 Kčs.“
Čl. III.
Zákon ze dne 18. července 1946, č. 164 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, se doplňuje takto:
1. K § 21 se připojuje odstavec 3 tohoto znění:
„(3) Příplatek podle odstavce 1 se zvyšuje o 40 Kčs měsíčně invalidům, kteří nemají nárok na rodinný přídavek podle zákona ze dne 23. března 1949, č. 90 Sb., o rodinných přídavcích, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících ani na výchovné podle předpisů uvedených v § 5, odst. 1 téhož zákona.“
2. Za § 57 se vkládá § 57a tohoto znění:
㤠57a.
(1) Bezdětný poživatel důchodu podle tohoto zákona, který je výhradně odkázán na tento důchod, má nárok na přídavek v částce 12 Kčs měsíčně; žije-li ve společné domácnosti s manželkou nebo aspoň 6 měsíců s družkou, zvyšuje se tento přídavek na 24 Kčs měsíčně.
(2) Tento přídavek se nezapočítává do příjmu stanoveného v § 43, odst. 1 a § 49, odst. 5.
(3) Poživatelka vdovského důchodu se posuzuje pro účely tohoto zákona vždy jako bezdětná.“
Čl. IV.
§ 1.
(1) Osobám, které nemají nároku na výchovné, rodinný přídavek ani jiný podobný příspěvek a jsou potřebné, může okresní národní výbor poskytnouti ze státních prostředků na druhé a každé další nezaopatřené dítě zvláštní příspěvek; lze jej však podle žadatelových poměrů poskytnouti též teprve až na třetí, po případě teprve až na další dítě.
(2) Zvláštní příspěvek může činiti u druhého nejvýše 80 Kčs a u každého dalšího dítěte až 140 Kčs měsíčně.
§ 2.
Nárok na výplatu poskytnutého zvláštního příspěvku nemůže býti postoupen, zastaven ani postižen exekucí nebo zajišťovacími úkony.
§ 3.
Příjemci zvláštního příspěvku jsou povinni