Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

248/2020 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky

248/2020 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. augusta 2020,
ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 1 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1) Vyhlasuje sa chránený areál Panské lúky (ďalej len „chránený areál“). Súčasťou chráneného areálu je územie európskeho významu SKUEV0095 Panské lúky podľa osobitného predpisu.1)
(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnom území Tvrdošovce. Celková výmera chráneného areálu je 68,81 ha.
(3) Hranica chráneného areálu je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica chráneného areálu vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica chráneného areálu, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Nové Zámky.
(4) Ciele starostlivosti o chránený areál, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia upravuje program starostlivosti o chránený areál podľa § 54 ods. 5 zákona.
§ 2
Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany chráneného areálu, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Na území chráneného areálu platí tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2020.
 
Igor Matovič v. r.
 
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 248/2020 Z. z.
VYMEDZENIE HRANICE CHRÁNENÉHO AREÁLU
Územie chráneného areálu je vymedzené podľa katastrálnych máp vygenerovaných z VGI súborov so stavom katastra nehnuteľností k 1. júlu 2020, z ktorých bola hranica chráneného areálu prenesená do digitálnej Základnej mapy Slovenskej republiky (SVM50) v mierke 1 : 50 000.
Popis hranice chráneného areálu
Územie je tvorené z dvoch častí v intraviláne obce Tvrdošovce a na jeho severozápadnom okraji v okolí Jatovského kanála.
Prvú časť tvorí plocha lichobežníkového tvaru pri Ráczovom jazierku a kopíruje hranice parcely č. 3252/2. Severnú hranicu tvorí bezmenný melioračný kanál tiahnuci sa zo západu na východ po východný cíp územia pri rodinných domoch. Odtiaľ sa vracia popri záhradách na juhovýchod, z juhovýchodnej strany obchádza Ráczovo jazierko a po 200 m sa stáča k východiskovému bodu pri melioračnom kanáli.
Druhú časť územia tvoria bývalé trávnaté pasienky severozápadne od Tvrdošoviec pri železničnej trati. Hranica začína od prístupovej cesty k územiu, 130 m juhozápadne od trigonometrického bodu 113,4, odtiaľ sa láme na juhozápad po železničnú trať. Na severozápade popri železničnej trati obchádza topoľový lesík a nepravidelnou líniou pokračuje 900 m na severozápad
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore