dnes je 9.12.2023

Input:

25/1970 Zb., Oznámenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o správnom znení zákona Slovenskej národnej rady č. 177/1969 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1970

25/1970 Zb.
OZNÁMENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 12. marca 1970
o správnom znení zákona Slovenskej národnej rady č. 177/1969 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1970
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 2 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 205/1968 Zb. oznamuje,
že zákon Slovenskej národnej rady č. 177/1969 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1970, publikovaný v čiastke 52 z 30. decembra 1969 Zbierky zákonov nie je celkom v zhode s uzneseným znením. Zákon správne znie, ako je nižšie uvedené.
Klokoč v. r.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 22. decembra 1969
o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1970
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Určenie výšky štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky
1. Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 1970 sa určujú sumou 45 625 783 000,- Kčs celkové výdavky štátneho rozpočtu sumou 45 625 783 000,- Kčs (príloha).
2. V štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky sú obsiahnuté rozpočty národných výborov súhrnným finančným vzťahom k štátnemu rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (dotáciami zo štátneho rozpočtu) vo výške 5 083 607 000,- Kčs, subvenciami poskytovanými zo štátneho rozpočtu do rozpočtov národných výborov vo výške 5 278 730 000,- Kčs.
§ 2
Splnomocnenie vlády Slovenskej socialistickej republiky
Vláda Slovenskej socialistickej republiky sa splnomocňuje:
a) znížiť v priebehu roku 1970 rozpočtové výdavky ministerstiev a ostatných ústredných orgánov, dotácie a subvencie pre národné výbory, ak si to vyžiada zabezpečenie pokladničnej rovnováhy štátneho hospodárenia,
b) upraviť v priebehu roku 1970 finančné vzťahy medzi ústredným rozpočtom a rozpočtami národných výborov, keď sa v dôsledku jej opatrení zmenia podmienky, za ktorých bol súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie určené,
c) premietnuť do štátneho rozpočtu finančné dôsledky vyplývajúce z organizačných zmien a delimitácií, ktoré majú dosah na vzťah ku štátnemu rozpočtu federácie.
§ 3
Splnomocnenie ministra financií
Minister financií sa splnomocňuje obstarávať finančné prostriedky prechodnými pôžičkami na krytie schodku štátneho rozpočtu republiky na príslušný rok, ak schodok vyplýva z časovej nezhody medzi príjmami a výdavkami rozpočtu; prechodné pôžičky treba zásadne splatiť do konca rozpočtového roku a keď to nie je možné, treba spôsob ich úhrady navrhnúť Slovenskej národnej rade najneskôr pri schvaľovaní štátneho záverečného účtu za rozpočtový rok, v ktorom bola prechodná pôžička uzavretá.
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.
 
Klokoč v. r.
Dr. Colotka v. r.
 
Príloha zákona SNR č. 177/1969 Zb.
Celkový prehľad štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1970
 
Príjmy
(v tis. Kčs)
Príjmy zo socialistického hospodárstva
27 320 211
Dane, výdavky a poplatky od obyvateľov
3 134 000
Ostatné príjmy
761 572
Dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu federácei
14 410 000