dnes je 25.2.2024

Input:

26/1969 Zb., Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška Ministerstva financií č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe

26/1969 Zb.
[zrušené nepriamo č. 160/1976 Zb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky
zo 4. marca 1969,
ktorou sa mení a doplňuje vyhláška Ministerstva financií č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe
Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky po dohode so Štátnou bankou československou, oblastným ústavom pre Slovensko a ďalšími zúčastnenými ústrednými úradmi Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., podľa § 20 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.:
Článok I
Vyhláška ministerstva financií č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe sa mení a doplňuje takto:
1. Paragraf 2 ods. 1 znie:
„a) Na výstavbu bytov poskytuje štát stavebným bytovým družstvám (ďalej len „družstvo“) príspevok, a to na každý byt v sume 8100 Kčs a na každý m2 úžitkovej plochy*) bytu v príslušnom dome v sume 1055 Kčs, ak ide o výstavbu vykonávanú dodávateľsky, príp. 975 Kčs, ak ide o výstavbu vykonávanú svojpomocou.**)
b) Na úhradu cenových prirážok na územiach so sťaženými výrobnými podmienkami***) sa sadzby príspevkov na každý m2 úžitkovej plochy bytov uvedené pod písm. a) zvyšujú
- pri výstavbe vykonávanej dodávateľským spôsobom v Bratislave o 90 Kčs, v určených okresoch o 60 Kčs;***)
- pri výstavbe vykonávanej svojpomocou o 30 Kčs v Bratislave a o 20 Kčs v určených okresoch.
c) Na úžitkovú plochu jednotlivých bytov, pokiaľ prevyšuje 85 m2, sa pri určení príspevku podľa písm. a), príp. b) neprihliada.
2. Paragraf 12 sa doplňuje o odseky 9, 10, 11 a 12 tohto znenia:
„(9) Na každý samostatný byt v rodinnom domčeku stavanom v súlade s koncepciou dlhodobého vývoja osídlenia*) na základe stavebného povolenia vydaného po 1. januári 1967, pokiaľ naň nebolo do 1. januára 1969 vydané povolenie na užívanie, sa poskytuje stavebníkom príspevok na cenové vyrovnanie v sume
- 8 000 Kčs, ak stavebné povolenie bolo vydané po 1. januári 1969,
- 5 000 Kčs, ak stavebné povolenie bolo vydané v roku 1968,
- 2 000 Kčs, ak stavebné povolenie bolo vydané v roku 1967;
poskytnutie príspevku je viazané podmienkou, že stavba sa uskutoční v súlade so stavebným povolením. Príspevok sa obdobne poskytuje tiež na prestavbu, prístavbu a pod., ktorou sa získa nový samostatný byt v rodinnom domčeku.
(10) Príspevok podľa odseku 9 prizná na základe žiadosti stavebníka národný výbor (stavebný úrad), ktorý vydal stavebné povolenie. Rozhodnutie zašle v odpise pobočke Slovenskej štátnej sporiteľne (ďalej len „sporiteľňa“), v ktorej má stavebník sústredené finančné prostriedky na výstavbu; sporiteľňa na základe tohto rozhodnutia uhradí príspevok na bezúročný účet stavebníka s tým, že sa z neho môžu čerpať len náklady spojené s