dnes je 25.2.2024

Input:

26/1970 Sb., Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, platné do 31.12.1992

č. 26/1970 Zb.
[zrušené č. 599/1992 Zb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Federálního shromáždění
ze dne 19. března 1970,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd
Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:
Čl. I
Zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, se mění a doplňuje takto:
1. § 10 zní:
㤠10
Členy Akademie jmenuje vláda Československé socialistické republiky zpravidla na základě volby, kterou provádí valné shromáždění členů Akademie.“
2. § 12 zní:
㤠12
Člen Akademie pozbývá členství rozhodnutím vlády Československé socialistické republiky na základě jejího vlastního uvážení nebo na základě návrhu valného shromáždění členů Akademie, jestliže se zpronevěřil vědě, státu, věci míru a socialismu, nebo byl-li odsouzen k trestu ztráty čestných titulů a vyznamenání anebo jestliže soustavně a bez náležitého důvodu neplní úkoly vyplývající z jeho členství v Akademii (§ 11 odst. 1).“
3. § 13 odst. 2 písm. b) a c) zní:
„b) na návrh presidia Akademie volí členy Akademie (§ 10); na návrh presidia rozhoduje též o podání návrhu na zánik členství v Akademii (§ 12);
c) na návrh presidia Akademie volí členy presidia Akademie (§ 14 odst. 3 poslední věta); výsledky volby předkládá presidium Akademie jako návrh vládě Československé socialistické republiky.“
4. § 14 zní:
㤠14
(1) V čele Akademie je předseda Akademie, kterého z řad akademiků jmenuje a odvolává na návrh vlády president Československé socialistické republiky. Předseda Akademie odpovídá za výkon své funkce vládě Československé socialistické republiky.
(2) Ústředním řídícím orgánem Akademie je presidium Akademie. Presidium odpovídá za činnost Akademie vládě Československé socialistické republiky.
(3) Členy presidia Akademie jsou předseda Akademie, místopředsedové Akademie, generální sekretář Akademie a jeho náměstci a další členové. Místopředsedy Akademie z řad členů Akademie jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky na návrh předsedy Akademie. Generálního sekretáře Akademie a jeho náměstky na návrh předsedy Akademie jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky. Další členy presidia z řad členů Akademie jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky; jmenuje je zpravidla na základě volby, kterou provádí vlané shromáždění členů Akademie.
(4) Počet místopředsedů Akademie a náměstků generálního sekretáře Akademie, jakož i počet dalších členů presidia Akademie stanoví vláda Československé socialistické republiky.
(5) Funkční období presidia Akademie trvá až do doby, než nový zákon o Československé akademii věd funkční období upraví.“
5. § 18 zní:
㤠18
(1) Správní, hospodářskou a organizační agendu Akademie obstarává výkonný aparát, který zřizuje presidium Akademie. Výkonný aparát tvoří:
a) Sekretariát presidia Akademie
b) Ústřední správa pracovišť Akademie.
(2) Sekretariát presidia Akademie