dnes je 18.4.2024

Input:

26/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

26/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 22. februára 2024,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 97 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 447/2020 Z. z., vyhlášky č. 152/2022 Z. z., vyhlášky č. 188/2022 Z. z., vyhlášky č. 386/2022 Z. z., vyhlášky č. 313/2023 Z. z. a vyhlášky č. 414/2023 Z. z. sa mení takto:
1. V § 31a ods. 3 časť vety pred bodkočiarkou znie:
„Ak súd pred prvým pojednávaním vykonáva informatívne stretnutie rodičov11aalebo predbežné prejednanie sporu za prítomnosti kolízneho opatrovníka a termín tohto úkonu je kolíznemu opatrovníkovi známy počas lehoty podľa odseku 1 alebo odseku 2, môže sa informatívny pohovor uskutočniť na súde počas informatívneho stretnutia rodičov alebo počas predbežného prejednania sporu“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

11a§ 51b vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 384/2023 Z. z.“.
2. V § 31c ods. 5 písm. a) druhom bode sa slovo „výsluchu“ nahrádza slovami „stretnutia rodičov“.
3. V § 31c ods. 5 písm. a) treťom bode sa slovo „prerokovania“ nahrádza slovom „prejednania“.
4. V § 31c ods. 5 písm. b) sa slová „informatívny výsluch“ nahrádzajú slovami „informatívne stretnutie rodičov“ a slovo „prerokovanie“ sa nahrádza slovom „prejednanie“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2024.
 
Erik Tomáš v. r.