dnes je 22.2.2024

Input:

267/1948 Sb., Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 3. července 1948

č. 267/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 3. prosince 1948
o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 3. července 1948.
Podle § 3, odst. 2 zákona ze dne 11. března 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny, vyhlašuji:
§ 1.
(1) Národní banka Československá počne dnem počátku účinnosti této vyhlášky vydávati u svého ústředí v Praze, svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a všech svých filiálních úřadoven drobné peníze papírové po 50 Kčs s datem 3. července 1948 (dále jen „padesátikoruny“).
(2) Popis padesátikoruny je obsažen v příloze, která je součástí této vyhlášky.
§ 2.
Dosavadní drobné peníze papírové po 50 Kčs, popsané v oddílu I, č. 6 vyhlášky ministra financí ze dne 20. října 1945, č. 92 Sb., o nových platidlech československé měny, zůstávají nadále v oběhu jako zákonné platidlo.
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Dolanský v. r.
 
Popis padesátikoruny s datem 3. července 1948.
Padesátikoruna je vytištěna na bílém velínovém papíře zvláštního složení s průběžným vodotiskem, který svisle probíhajícími ostře lomenými čarami, temnějšími než okolní papír, tvoří ornament šupinového vzoru, proti světlu patrný.
Padesátikoruna je 72 mm široká a 140 mm dlouhá; menší úchylky jsou možné.
Hlavní tiskové obrazce na líci i rubu zaujímají téměř celou plochu papíru s výjimkou bílého okraje na všech čtyřech stranách přibližně stejně širokého.
Na líci platidla je hlavní tisk proveden zelenavě modrou barvou a ohraničen při dolní straně širokým pásem z běločarých giloší (vlnovek), při ostatních třech stranách úzkou běločarou páskou gilošovou. Tento gilošový rámec je podél všech čtyř vnitřních stran provázen ještě ozdobnými pruhy ze stylizovaných národních ornamentů, vystínovaných jemnými čarami a čtverečky.
V pravé části na líci je pravoúhlý rámec ohraničený jemnou vlnovkovou ozdobou, ve kterém je umístěna podobizna generála Milana Rastislava Štefánika v uniformě francouzského generála. Hlava na podobizně je zobrazena v pohledu ze tří čtvrtin.
Hlavní rámec na líci platidla je nahoře přerušen velkým bílým nápisem
„REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“
Uprostřed ve vnitřní prostoře hlavního rámce je text velkými světlými písmeny:
„PÄŤDESIAT KORÚN ČESKOSLOVENSKÝCH“,

pod ním menšími tmavými písmeny:
„V PRAHE DŇA 3. JÚLA 1948.
MINISTER FINANCIÍ DR. DOLANSKÝ“

a zcela dole trestní pohrůžka:
„FALŠOVANIE SA TRESTÁ PODĽA
ZÁKONA“.
Pozadí textu na líci tvoří jemný šedomodrý vlnkový podtisk.
Nad textem je šestimístné číslo platidla, vpravo od něho označení serie velkým písmenem a jednomístnou neb dvoumístnou číslicí, vše v rumělkově červené barvě.
V hlavním rámci na líci je při levém horním rohu státní znak republiky Československé, při levém dolním rohu velká oválová gilošová růžice s velkou bílou číslicí „50“ a při pravém dolním rohu podobná malá růžice s menší bílou číslicí „50“.
Dole na bílém okraji vlevo je podpis autora návrhu „B. FOJTÁŠEK“ a vpravo podpis rytce „L. JIRKA SC.“, uprostřed pak firemní nápis tiskárny:
„TLAČIAREŇ PLATIDIEL NÁRODNEJ
BANKY ČESKOSLOVENSKEJ“.
Na rubu platidla je hlavní tisk proveden barvou tmavozelenou a vytváří podél