dnes je 3.12.2023

Input:

27/1960 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o změně a doplnění vyhlášky č. 9/1959 Ú.l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací

č. 27/1960 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra školství a kultury
ze dne 22. března 1960
o změně a doplnění vyhlášky č. 9/1959 Ú. l. kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací
Ministerstvo školství a kultury v dohodě s ostatními dodavatelskými a odběratelskými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a po schválení hlavním arbitrem Republiky československé stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Čl. I
Ustanovení vyhlášky č. 9/1959 Ú. l., platná pro knižní velkoobchod, se vztahují na Sdružení československých nakladatelství ode dne jeho zřízení *) s odchylkami dále uvedenými.
Čl. II
(1) Ve vztahu mezi nakladatelskými podniky a Sdružením československých nakladatelství se uzavírají hospodářské smlouvy podle ustanovení vyhlášky č. 9/1959 Ú. l. pouze na dodávky novinek; nepoužije se však ustanovení § 3 odst. 1 citované vyhlášky.
(2) Ostatní dodávky ve vztahu mezi nakladatelskými podniky a Sdružením budou smluvně zajišťovány zvláštní smlouvou o skladování a prodeji (§ 186 a násl. zákona) uzavíranou případ od případu na návrh nakladatelství; podrobnosti o uzavírání těchto smluv a o podmínkách skladování a prodeje upraví ministerstvo školství a kultury.
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.
 
Ministr:
Kahuda v. r.