dnes je 29.3.2023

Input:

27/2023 Z.z., Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 10. januára 2023 č. 1/2023, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu

27/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska na základe splnomocňovacích ustanovení § 114b ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 160a ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov vydala
opatrenie z 10. januára 2023 č. 1/2023, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu (ďalej len „opatrenie“).
Opatrením sa špecifikujú národné voľby na základe usmernenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2022/508, ktorým sa mení usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/697 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám, pričom sa zohľadnili doterajšie skúsenosti vyplývajúce z oblasti regulácie finančného trhu ako aj aktuálne podmienky na finančnom trhu.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2023.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) v čiastke č. 3/2023 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.